Mix fas­ci­nant de fi­ni­sa­je și de pe­reți ve­ge­ta­li

Casa Lux - - Sumar - TEXT: MARIANA NICOLAE FOTO: DELIGHTFULL

Înă­lți­mi­le spec­ta­cu­loa­se ale încă­pe­ri­lor din ace­as­tă vi­lă au per­mis fo­lo­si­rea unor fi­ni­sa­je încântă­toa­re, ca­re nu încar­că vi­zual spați­ul. Lu­mi­no­zi­ta­tea ge­ne­roa­să su­bli­nia­ză fru­mu­sețea na­tu­ra­lă a ma­te­ria­le­lor cu ca­re au fost re­a­li­za­te pla­că­ri­le in­te­ri­oa­re.

Pa­si­u­nea pen­tru na­tu­ră a fost nu­cleul în ju­rul că­ru­ia a fost crei­o­nat acest proi­ect de ame­na­ja­re. Pro­pri­e­ta­rii și-au do­rit foar­te mult ca in­te­ri­o­rul să fie în co­mu­ni­u­ne cu su­per­ba gră­di­nă ce flan­che­a­ză vi­la și de ace­ea au ales pla­cări din mar­mu­ră, lemn ma­siv, tra­ver­tin și, mai ales, un pe­re­te ver­de, din plan­te na­tu­ra­le. Per­so­na­li­ta­tea pu­ter­ni­că a fi­ni­sa­je­lor a fost lă­sa­tă cât mai mult la ve­de­re, în sen­sul că cei doi soți și-au do­rit un am­bi­ent epu­rat, fă­ră pi­e­se de mo­bi­li­er ma­si­ve sau inu­ti­le. Mi­xul de mo­dern și cla­sic este atent pon­de­rat. ■

Ac­cen­te­le de cu­loa­re tari au fost fo­lo­si­te pen­tru a ani­ma zo­na de zi. Pro­pri­e­ta­rii nu și-au do­rit mul­te pi­e­se de mo­bi­li­er, ci no­te ra­fi­na­te, ca­re să înve­se­le­as­că in­te­ri­oa­re­le.

Lam­bri­u­ri­le pro­fi­la­te din lemn con­fe­ră pres­ta­nță in­te­ri­o­ru­lui și ies și mai mult în evi­de­nță prin con­tras­tul cu mar­mu­ra ce împo­do­bește șe­mi­neul.

/ DECEMBRIE 2018

Fron­tu­ri­le com­pac­te ale du­la­pu­ri­lor ce stră­ju­i­esc ho­lul de ac­ces în lo­cu­i­nță au im­pus ale­ge­rea unor ele­men­te cu o ge­o­me­trie ju­ca­tă, pen­tru a echi­li­bra es­te­tic an­sam­blul. Ast­fel se ex­pli­că pre­ze­nța unei lăm­pi cu de­sign special.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.