Inter­venții de top, ele­gan­te și pro­fe­si­o­na­le

Chiar da­că nu ești un ma­es­tru în pre­pa­ra­rea bu­ca­te­lor, do­tă­ri­le in­ge­ni­oa­se și as­pec­tul prețios ale unei bu­că­tă­rii de lux te vor fa­ce să des­co­peri că ai ve­lei­tă­ţi de chef. An­sam­blul din ima­gini fa­ce par­te din co­lec­ţia Blue Sap­phi­re, re­a­li­za­tă de Offi­ci­ne G

Casa Lux - - Sumar -

Bu­că­tă­ri­i­le pro­fe­si­o­na­le Offi­ci­ne Gul­lo sunt cre­a­ţii de lux la ca­re vi­se­a­ză ori­ce chef. Proi­ec­tul Blue Sap­phi­re re­a­li­zat la Du­blin poar­tă nu­me­le cu­lo­rii pi­e­se­lor sa­le. Este o cu­loa­re ta­re, pe ca­re de­sig­ne­rii au scos-o mi­nu­nat în evi­den­ţă cu aju­to­rul che­na­re­lor şi al mâne­re­lor din ala­mă pla­ca­te cu ni­chel şi al îmbi­nă­rii ei cu ele­men­te din lemn ma­ro ală­turi de mar­mu­ră au­rie de Ca­la­cat­ta şi al­bă de Car­ra­ra (pen­tru bla­tu­ri­le lo­cu­lui de gă­tit şi in­su­lei). Pe­re­ţii din spa­ţi­ul de gă­tit sunt pla­ca­ţi cu mar­mu­ră al­bă, lu­mi­noa­să şi uşor de între­ţi­nut, iar res­tul sunt zu­gră­vi­ţi în alb şi vi­tra­ţi ge­ne­ros, ca să asi­gu­re lu­mi­na şi o co­mu­ni­ca­re bu­nă cu ex­te­ri­o­rul. De­po­zi­ta­rea le­gu­me­lor, ve­se­lei şi tu­tu­ror us­ten­si­le­lor e asi­gu­ra­tă: zo­na de gă­tit are un du­lap pen­tru păs­tra­rea le­gu­me­lor, in­su­la are pe am­be­le păr­ţi uşi mari şi ser­ta­re încă­pă­toa­re. Sti­lul bu­că­tă­ri­ei este unic, ca­rac­te­ri­zat de far­me­cul for­me­lor cla­si­ce cla­re şi cu­ra­te fo­lo­si­te într-un ca­dru con­tem­po­ran. Ori­ce ob­ser­va­tor îşi dă uşor se­a­ma că fi­e­ca­re de­ta­liu e ro­dul unor cer­ce­tări aten­te şi al unei exe­cu­ţii ire­pro­şa­bi­le. Ce­le mai po­tri­vi­te cu­vin­te prin ca­re ai pu­tea ca­rac­te­ri­za ace­as­tă bucătărie sunt „su­per­bă“sau „de vis“, iar înca­dra­rea în ca­te­go­ria „hau­te cu­i­si­ne“este mai mult de­cât fi­re­as­că. Un alt atu sem­ni­fi­ca­tiv e ace­la că poa­te fi adap­ta­tă în func­ţie de spa­ţi­ul dis­po­ni­bil, de cu­loa­rea pre­fe­ra­tă a cli­en­tu­lui şi de echi­pa­men­te­le do­ri­te. Po­ţi afla mai mul­te pe www.of­fi­ci­ne­gul­lo.it. ■

Zo­na de gă­tit are tot ce ţi-ai pu­tea dori: ara­gaz, gră­tar, pră­ji­tor, re­ci­pi­ent pen­tru pre­pa­ra­rea pas­te­lor, cup­toa­re (elec­tric şi cu con­vec­ţie), ma­şi­nă de spă­lat va­se pro­fe­si­o­na­lă…

Par­tea de lu­cru e înca­dra­tă de do­uă co­loa­ne din ma­hon echi­pa­te pen­tru păs­tra­rea pro­du­se­lor şi gă­tit. Cu­loa­rea aces­to­ra ri­me­a­ză per­fect cu che­na­re­le şi mâne­re­le me­ta­li­ce ale uşi­lor zo­nei de gă­tit şi in­su­lei, pre­cum şi cu lem­nul ca­na­pe­lei.

Spa­ţi­i­le un­de se gă­tește şi un­de se ia ma­sa sunt de­li­mi­ta­te prin par­do­se­li­le di­fe­ri­te şi reu­ni­te prin cu­loa­rea ta­pi­ţe­ri­ei ca­na­pe­lei. Albul pe­re­ţi­lor e lu­mi­nos, iar gri­ul me­sei şi al scau­ne­lor este neu­tru şi dis­cret.

Ho­ta de dea­su­pra bla­tu­lui pen­tru gă­tit, uşi­le aces­tu­ia şi ale in­su­lei ve­ci­ne au cu­loa­rea pu­ter­ni­că a sa­fi­ru­lui, re­gă­si­tă nuan­ţat şi în ta­blo­ul ca­re spo­reş­te ele­gan­ţa am­bi­en­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.