No­te­le glamour atrag toa­te pri­vi­ri­le

Casa Lux - - Sumar -

As­pec­tul să­li­lor de baie i-a pre­o­cu­pat con­stant pe de­sig­neri şi pe pro­pri­e­tari, ele de­venind în timp lo­curi de re­tra­ge­re şi re­la­xa­re. Fan­te­zia neîngră­di­tă, ca­li­ta­tea ma­te­ria­le­lor şi ma­ni­e­re­le de pre­lu­cra­re au dus la cre­a­rea unor in­te­ri­oa­re lu­xoa­se, cu ade­vă­rat spe­cia­le.

Băi­le re­şe­din­ţe­lor de top nu sunt tre­cu­te cu ve­de­rea, căci sunt ve­de­te ca­re ri­di­că stan­dar­dul lo­cu­in­ţei. Ast­fel, ele tre­bu­ie să fie cât mai spa­ţi­oa­se şi mai lu­mi­noa­se, iar fi­ni­sa­je­le şi ma­te­ria­le­le – de cea mai bu­nă calitate.

Una din­tre ce­le mai de im­pact tran­sfor­mări în ame­na­ja­rea băi­lor este in­te­gra­rea unor ac­ce­so­rii cu de­sign epa­tant și a unor ma­te­ria­le preți­oa­se, ca­re să im­pri­me stră­lu­ci­re şi să spo­re­as­că sen­za­ţia de spa­ţiu ge­ne­ros.

Exem­ple­le noas­tre apar­ţin bran­du­lui de băi de lux Mai­son Va­len­ti­na. Co­lec­ţi­i­le aces­tu­ia ofe­ră nu doar că­zi de baie sau la­voa­re (cu una sau do­uă cu­ve), ci şi ro­bi­ne­te, oglin­zi, cor­puri de ilu­mi­nat sau du­lă­pi­oa­re de baie. În ce­ea ce pri­vește ma­te­ria­le­le, sunt fo­lo­si­te mar­mu­ra, ala­ma, lem­nul şi sti­cla în com­bi­na­ţii ra­fi­na­te şi îndrăz­ne­ţe, re­a­li­za­te cu teh­nici de pre­lu­cra­re ma­nua­le ra­re şi de­sign con­tem­po­ran. Lu­mi­no­zi­ta­tea şi stră­lu­ci­rea sunt de­fi­ni­to­rii pen­tru aces­te băi: apli­ce­le cu tu­buri li­că­resc de­li­cat, oglin­zi­le pu­se fa­ţă în fa­ţă mul­ti­pli­că spa­ţi­ul, sol­zii de ala­mă ai co­lec­ţi­ei Koi stră­lu­cesc şi re­flec­tă lu­mi­na… Gă­seş­ti de­ta­lii pe si­te-ul www.mai­son­va­len­ti­na.net. ■

Ele­gan­ţa rafinată a aces­tei băi vi­ne din lu­mi­no­zi­ta­te, stră­lu­ci­re şi ar­mo­nie. Lu­mi­no­zi­ta­tea este da­to­ra­tă mar­mu­rei şi oglin­zi­lor, iar stră­lu­ci­rea şi ar­mo­nia – ţe­vi­lor din ala­mă ca­re se re­gă­sesc la apli­ce, oglin­dă şi la­voa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.