18 SPECIAL

Casa Lux - - Sumar -

CU AER NOSTALGIC, CA ÎN VREMEA COPILĂRIEI

Săr­bă­to­ri­le de Cră­ci­un din co­pi­lă­rie sunt amin­tiri preți­oa­se. Re­com­pu­ne at­mos­fe­ra de altă­da­tă cu un de­cor în ca­re să se sim­tă bi­ne toa­tă fa­mi­lia. Alege mo­bi­li­er și decorațiuni șic, cu ac­cen­te re­tro și ac­tua­le, și evi­tă tușe­le ul­tra­mo­der­nis­te, ce pot fi obo­si­toa­re. Con­form ri­tua­lu­lui, bra­dul fru­mos împo­do­bit și lo­cu­ri­le pen­tru mem­brii fa­mi­li­ei sunt în cen­trul ate­nți­ei. Pla­se­a­ză bra­dul chiar lângă ca­na­pea, pe ca­re vor sta gaz­de­le și cei mai res­pec­tați mem­bri ai fa­mi­li­ei. Pla­se­a­ză în jur cât mai mul­te scau­ne, pu­furi și ta­bu­re­te pen­tru toți cei ca­re vor asis­ta la spec­ta­co­lul des­chi­de­rii ca­do­u­ri­lor. Sti­lul aces­tor pi­e­se poa­te fi eclectic stu­diat, su­ge­rând că este loc pen­tru toa­te lu­mea și pen­tru toa­te pre­fe­ri­nțe­le. Ca într-un show de gală, lu­mi­ni­le unui re­flec­tor vor punc­ta lo­cul cen­tral, iar ce­le ve­se­le din brad vor com­ple­ta am­bia­nța unui mo­ment lu­mi­nos. ■

Pre­gă­tește un ca­dru pri­mi­tor, în ca­re să se sim­tă bi­ne toa­te ge­ne­rați­i­le din fa­mi­lia ta. Îmbi­nă pi­e­se de mo­bi­li­er și decorațiuni din mai mul­te pe­ri­oa­de și sti­luri, într-un do­zaj bi­ne echi­li­brat, evi­tând ames­te­cu­ri­le ex­tre­me și tușe­le mo­der­nis­te prea ac­cen­tua­te.

Într-un spațiu res­trâns, un su­port eta­jat poa­te fi un ac­ce­so­riu prac­tic, atât pen­tru ser­vi­rea pră­ji­tu­ri­lor, cât și pen­tru un de­cor învă­lu­it în lumini blânde. Un fe­li­nar cu aer re­tro com­ple­te­a­ză un ca­dru șic, cu tușe rus­ti­ce sub­ti­le, mai puțin for­mal, pe ma­sa pre­gă­ti­tă cu câte­va gus­tări pen­tru in­vi­tați.

Gus­tă­ri­le vor fi și mai ape­ti­san­te da­că sunt așe­za­te pe pla­to­uri în for­mă de bră­duți, ste­le sau clo­poței.

De Cră­ci­un acor­dă ega­lă ate­nție de­co­ru­lui ge­ne­ral din încă­pe­re și aran­ja­men­tu­lui din cen­tru, un­de se vor des­fa­ce ca­do­u­ri­le pu­se sub brad. Aici va fi „lo­ja“ce­lor ca­re le vor pri­mi, cu lo­curi pe o ca­na­pea ge­ne­roa­să, pe pu­furi, per­ne sau scau­ne, într-un mix de sti­luri bi­ne echi­li­brat. În ima­gi­ne: ca­na­pe­aua Cres­cent Avenue, cu ta­pițe­rie din ca­ti­fea, în di­fe­ri­te cu­lori, și ta­bu­re­tul Bo­we­ry, am­be­le de la Ri­vièra Mai­son DECEMBRIE 2018 /

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.