Noi abor­dări la fes­ti­va­lul Vi­en­na De­sign We­ek

Pri­ma ediție a aces­tui fes­ti­val in­ter­nați­o­nal a avut loc în 2007. În strânsă co­la­bo­ra­re cu mu­ze­e­le vi­e­ne­ze, com­pa­nii și de­sig­neri din toa­tă lu­mea, eveni­men­tul abor­de­a­ză di­ver­se te­me le­ga­te de de­sign, pre­cum și de as­pec­te so­cia­le și cul­tu­ra­le.

Casa Lux - - Sumar -

Fes­ti­va­lul con­dus de Lil­li Hol­lein, ajuns la cea de-a do­uăs­pre­ze­ce ediție, pro­mo­ve­a­ză o no­uă per­ce­pție a de­sig­nu­lui, înțe­le­gând prin aces­ta nu în pri­mul rând fun­cția sa es­te­ti­că, ci mai ales ro­lul său în co­ti­dian. Mul­te lu­crări au fost pro­du­se anu­me pen­tru acest eveni­ment, iar Vi­en­na De­sign We­ek acor­dă o ate­nție spe­cia­lă le­gă­tu­rii din­tre de­sign și eco­no­mie, pre­cum și abor­dă­ri­lor ex­pe­ri­men­ta­le. Ast­fel, fes­ti­va­lul s-a fă­cut cu­nos­cut ca o plat­for­mă pen­tru cre­a­ti­vi și com­pa­nii din Aus­tria și din toa­tă lu­mea, spri­ji­ni­tă de ju­că­tori im­por­ta­nți din cul­tu­ră, eco­no­mie și mass-me­dia. Ța­ra in­vi­ta­tă a fost Po­lo­nia, cu­nos­cu­tă pen­tru sce­na sa de de­sign ac­ti­vă. Cen­tra­la fes­ti­va­lu­lui a fost or­ga­ni­za­tă într-o clă­di­re is­to­ri­că, fos­tul spi­tal Sop­hi­en­spi­tal, ca­re o ofe­rit un ca­dru ide­al pen­tru di­fe­ri­te­le ex­po­ziții și in­sta­lații. Așa­nu­mi­te­le „Pas­si­on­swe­ge“, plim­bări te­ma­ti­ce la com­pa­nii cu tra­diție, au atras mu­lți vi­zi­ta­tori. Cre­a­tori din toa­tă lu­mea au dez­vol­tat proi­ec­te in­ci­tan­te împreu­nă cu ma­nu­fac­turi vi­e­ne­ze cu­nos­cu­te. Pen­tru pri­ma da­tă, anul aces­ta, Vi­en­na De­sign We­ek și-a de­di­cat ate­nția re­a­li­tății vir­tua­le și aug­men­ta­te. Insta­lați­i­le vir­tua­le, ce au pu­tut fi vi­zi­o­na­te la cen­tra­la fes­ti­va­lu­lui, au ofe­rit o in­cur­si­u­ne în noi spații ide­a­ti­ce. ■

Na­no­tu­ris­mul este alter­na­ti­va la tu­ris­mul de ma­să, des­chi­zând o per­spec­ti­vă cri­ti­că asu­pra ur­mă­ri­lor eco­lo­gi­ce, eco­no­mi­ce și so­cia­le ale aces­tu­ia. La ex­po­ziție au co­la­bo­rat: na­no­to­u­rism.aas­chool.ac.uk, 50.bio.si și www.gbl.tu­wi­en.ac.at.

Cen­tra­la fes­ti­va­lu­lui a fost ame­na­ja­tă în fos­tul spi­tal Sop­hi­en­spi­tal, si­tuat într-un parc fru­mos. Clă­di­rea va fi tran­sfor­ma­tă în cen­tru de cul­tu­ră și an­sam­blu re­zi­de­nțial. www.vi­en­na­de­sig­nwe­ek.at

Lus­tro­us Au­ra este o lus­tră cre­a­tă de Tord Boon­tje pen­tru ma­ga­zi­nul Swa­rov­ksi Kris­tal­lwel­ten Sto­re, de pe Kärtner Straße. www.swa­rov­ski.com/wi­en

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.