Ambiente des­chi­de ca­lea că­tre suc­ces

Fi­e­ca­re trend este re­zul­ta­tul dez­vol­tă­rii so­cia­le – este de pă­re­re Ni­co­let­te Nau­mann, vi­ce­preșe­din­te­le târgu­lui Ambiente. Pen­tru anul ur­mă­tor se pre­fi­gu­re­a­ză nu doar o ediție spec­ta­cu­loa­să, ci și un ghid efi­ci­ent pen­tru a avea un că­min la mo­dă și o viață

Casa Lux - - Sumar -

De­sig­ne­rii au con­tu­rat trei tendințe în de­sig­nul in­te­ri­or pen­tru pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re: o lo­cu­i­nță cu bun-gust, ce pre­su­pu­ne fo­lo­si­rea unor ma­te­ria­le no­bi­le (lemn ma­siv, ca­ti­fea sau pi­e­le) în con­tex­te de o ele­ga­nță atem­po­ra­lă, ambi­en­tul tih­nit – este co­lo­rat în nua­nțe suave și îmbie prin ma­te­ria­le­le na­tu­ra­le, puțin pre­lu­cra­te; este ten­di­nța ide­a­lă pen­tru cei ca­re își do­resc un că­min li­niștit, un­de să fu­gă de stre­sul co­ti­dian și de­cor exu­be­rant – se adre­se­a­ză ce­lor ca­re tind că­tre o ca­să per­so­na­li­za­tă, de­bor­dând de cu­lori exu­be­ran­te și de pi­e­se cu de­sign epa­tant. Noi­le co­le­cții ce vor fi sub­su­ma­te aces­tor trei tren­duri vor pu­tea fi ad­mi­ra­te în ca­drul târgu­lui Ambiente (ambiente.mes­se­fran­kfurt.com), ce se va des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 8-12 fe­brua­rie, la Fran­kfurt.■

Mi­xul de for­me ge­o­me­tri­ce este ju­di­ci­os ghi­dat pen­tru a da naște­re unor pi­e­se er­go­no­mi­ce. Tex­tu­ri­le moi și ma­te­ria­le­le na­tu­ra­le su­bli­nia­ză ca­rac­te­rul ho­mey al pro­du­se­lor bran­du­lui Bros­te Co­pen­ha­gen. www.bros­te­co­pen­ha­gen.com

To­nu­ri­le pu­dra­te sunt de­li­cat evi­de­nția­te de tex­tu­ri­le ușor po­roa­se și de de­sig­nul sim­plu și com­pact. Aces­tea sunt pro­pu­ne­ri­le bran­du­lui Räder. www.ra­e­der.de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.