Oglin­diri din vi­i­tor la târgul ISH

Este cel mai im­por­tant eveni­ment de­di­cat do­tă­ri­lor le­ga­te de tot ce­ea ce înse­am­nă apă, căl­du­ră și cli­ma­ti­za­re, iar suc­ce­sul pre­co­ni­zat i-a fă­cut pe or­ga­ni­za­tori să ex­tin­dă pe­ri­oa­da ur­mă­toa­rei ediții. Ast­fel, ISH se va des­fășu­ra între 11 și 15 mar­tie 2019.

Casa Lux - - Sumar -

Am aștep­tat cu ne­răb­da­re no­u­tăți des­pre ISH, căci acest târg, ce se des­fășoa­ră o da­tă la doi ani, este o plat­for­mă utilă și in­te­re­san­tă pen­tru tot ce­ea ce ți­ne de uni­ver­sul băi­lor și al teh­no­lo­gi­i­lor noi de cli­ma­ti­za­re. Orga­ni­za­to­rii pre­gă­tesc o se­rie de no­u­tăți me­ni­te să efi­ci­en­ti­ze­ze in­te­ra­cți­u­nea vi­zi­ta­to­ri­lor (fie că vor­bim des­pre cei cu afa­ceri în do­me­niu, fie de cei ca­re vin aici pen­tru a se in­for­ma) cu bran­du­ri­le pre­zen­te. Ast­fel, vor exis­ta trei zo­ne dis­tinc­te: Se­lec­ti­[email protected] (reu­nește fo­ru­mul de tendințe „Pop up my Bat­hroom“con­cur­sul „De­sign Plus“, de­di­cat ino­vați­i­lor de de­sign pen­tru băi pu­bli­ce și pri­va­te, Skil­[email protected] (aco­pe­ră un spec­tru edu­cați­o­nal foar­te larg, în sen­sul că în ace­as­tă se­cți­u­ne se vor su­sți­ne pre­le­geri des­pre im­ple­men­ta­rea noi­lor teh­no­lo­gii, dar și des­pre dez­vol­ta­rea afa­ce­ri­lor din do­me­niu) și Ca­re­[email protected] (se adre­se­a­ză ti­ne­rei ge­ne­rații, dar și fir­me­lor la înce­put de drum). Ace­as­tă ul­ti­mă se­cți­u­ne re­pre­zin­tă o opor­tu­ni­ta­te fan­tas­ti­că, in­di­fe­rent de ni­ve­lul ex­pe­ri­e­nțe­lor în do­me­niu, căci aici vor fi pre­zen­te de la uni­ver­si­tăți și până la mari com­pa­nii, veni­te să re­cru­te­ze ta­len­te ne­des­co­pe­ri­te sau să in­ves­te­as­că în afa­ceri cu po­te­nțial. Pe lângă toa­te aces­tea, spec­ta­co­lul va fi com­ple­tat de lan­sări de co­le­cții și de com­bi­nații in­so­li­te de ma­te­ria­le cu ca­re de­sig­ne­rii si­gur vor încânta pu­bli­cul. ■

Ală­tu­ră­ri­le sur­prin­ză­toa­re de ma­te­ria­le, pen­tru fi­ni­sa­re sau pen­tru re­a­li­za­rea mo­bi­li­e­ru­lui de baie, re­pre­zin­tă lait­mo­ti­vul noi­lor co­le­cții. Inter­pre­tă­ri­le de tex­turi na­tu­ra­le vor da un look mo­dern pi­e­se­lor.

De­co­ru­ri­le 3D sunt tot mai des uti­li­za­te pen­tru a per­so­na­li­za ca­lo­ri­fe­re­le din băi. La mo­dă vor fi pi­e­se­le su­pra­di­men­si­o­na­te, am­plu de­co­ra­te, ca­re la pri­ma ve­de­re par pla­cări mu­ra­le.

Băi­le din pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re vor fi do­mi­na­te de cu­lori pu­ter­ni­ce, ca­re vor su­bli­nia de­sig­nul pur și echi­li­brat al do­tă­ri­lor sa­ni­ta­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.