Încăl­zi­re în for­mu­la eco, efi­ci­en­tă și sus­te­na­bi­lă

Pro­fi­tă de sur­se­le ine­pu­i­za­bi­le de ener­gie și alia­nia­ză-te la ten­di­nțe­le ac­tua­le în do­me­niu. Cu o pom­pă de căl­du­ră per­for­man­tă vei obți­ne con­for­tul ter­mic din casa ta, pe ba­za căl­du­rii din aer, sol, apă, o re­sur­să re­ge­ne­ra­bi­lă și de­loc po­luan­tă.

Casa Lux - - Sumar -

1 A încăl­zi casa prin ar­de­rea unor com­bus­ti­bi­li pre­cum ga­ze­le sau lem­nul nu mai este de mult sin­gu­ra opți­u­ne. Spi­ri­tul eco, de re­du­ce­re a po­luă­rii, a sti­mu­lat so­luți­i­le mo­der­ne de încăl­zi­re ba­za­te pe ener­gii re­ge­ne­ra­bi­le. Din­tre aces­tea se dis­ting mai întâi pom­pe­le de căl­du­ră, ca­re sunt prin­tre ce­le mai efi­ci­en­te și eco­lo­gi­ce so­luții. Cu aju­to­rul lor se cap­te­a­ză căl­du­ra din me­dii cu tem­pe­ra­turi mult mai re­du­se de­cât ce­le din ca­să, res­pec­tiv din aer, apa fre­a­ti­că sau din sol. În fun­cție de me­di­ul din ca­re „ab­sorb“căl­du­ra la­ten­tă, exis­tă pom­pe aer-aer sau aer-apă, sol-apă, apă-apă etc. Pom­pe­le de căl­du­ră tip aer-aer sunt ase­mă­nă­toa­re ca prin­ci­piu cu apa­ra­te­le de aer con­diți­o­nat, pre­su­pun cos­turi re­du­se de in­sta­la­re, dar au un ran­da­ment ce­va mai redus la tem­pe­ra­turi ne­ga­ti­ve ex­tre­me.

2 Pom­pe­le tip apă-apă fo­lo­sesc căl­du­ra din apa fre­a­ti­că și sunt prin­tre ce­le mai efi­ci­en­te, chiar da­că pre­su­pun să­pa­rea unu­ia sau a mai mul­tor puțuri. Ce­le tip sol-apă im­pli­că plan­ta­rea unui cap­ta­tor sau a mai mul­to­ra în sol (în fo­ra­je la câte­va zeci de me­tri adânci­me) pe su­pra­fețe de zeci/su­te de me­tri pă­trați. Ori­ce tip de pom­pă de căl­du­ră ai alege, opte­a­ză pen­tru un mo­del cu teh­no­lo­gie Inver­ter, ce­ea ce pre­su­pu­ne o fun­cți­o­na­re con­stan­tă, cu in­ten­si­ta­te va­ria­bi­lă în fun­cție de con­sum, fă­ră mul­te por­niri/opriri, ca­re ar ge­ne­ra o uzu­ră mai ra­pi­dă. Este im­por­tant, de ase­me­nea, ca mo­dul de au­to­ma­ti­za­re și ac­ce­so­ri­za­re a in­sta­lați­ei să fie cât mai va­riat și avan­sat. Con­sul­ta­rea unui spe­cia­list este obli­ga­to­rie în ca­zul pom­pe­lor de căl­du­ră, de­oa­re­ce se im­pu­ne o eva­lua­re aten­tă a ne­ce­sa­ru­lui de con­sum, dar mai ales a sur­se­lor de căl­du­ră sus­te­na­bi­le din ju­rul ca­sei (po­te­nția­lul so­lu­lui, al ape­lor sub­te­ra­ne, te­re­nul dis­po­ni­bil pen­tru even­tua­le mici fo­ra­je etc). Exper­tul îți va re­co­man­da și even­tua­le­le co­ne­xi­uni cu alte sis­te­me și in­sta­lații de încăl­zi­re (so­la­re, eo­li­e­ne etc.). ■

Prin­tre ul­ti­me­le tendințe în do­me­niu sunt po­si­bi­li­tăți­le de co­nec­ta­re a pom­pe­lor de căl­du­ră cu in­sta­lații de cap­ta­re a ener­gi­ei so­la­re și un re­gim de fun­cți­o­na­re fle­xi­bil. Aces­ta e spe­ci­fic mai ales mo­de­le­lor hi­brid de ul­ti­mă ge­ne­rație, ca­re pot pro­fi­ta de ener­gia solară în se­zo­nul cald, iar iar­na își reiau mo­dul de fun­cți­o­na­re cu pre­lua­rea căl­du­rii la­ten­te din aer, sol sau apă, chiar și la tem­pe­ra­turi ex­te­ri­oa­re foar­te scă­zu­te.

Ener­gia ge­o­ter­ma­lă este sur­sa de căl­du­ră va­lo­ri­fi­ca­tă de pom­pe­le de căl­du­ră sol-apă. Mo­de­lul Hi­se­er BHP30/B este uti­li­zat în prin­ci­pal pen­tru încăl­zi­rea apei din insta­lați­i­le de încăl­zi­re, dar poa­te fi fo­lo­sit și la ră­ci­rea spați­i­lor in­te­ri­oa­re (pen­tru ace­as­ta fi­ind ne­voie de o in­sta­lație spe­cia­lă su­pli­men­ta­ră). L 80 x l 60 x h 96 cm • De la 32.000 lei • www.rom­stal.ro

Asi­gu­ră încăl­zi­rea ca­sei cu aju­to­rul căl­du­rii din sol și din pânza fre­a­ti­că. Pom­pa Vi­es­smann Vi­to­cal 300-G este înca­dra­tă în cla­sa de con­sum ener­ge­tic A++ și inclu­de au­to­ma­ti­zări per­for­man­te de ul­ti­mă oră. L 78 x l 64 x h 126 cm De la 34.200 lei www.vi­es­smann.ro

Cu o uni­ta­te extrem de com­pac­tă, ce in­te­gre­a­ză între­gul sis­tem, Dai­kin Alther­ma este o pom­pă de căl­du­ră tip aer-aer, ce va­lo­ri­fi­că căl­du­ra la­ten­tă ex­te­ri­oa­ră in­clu­siv la tem­pe­ra­turi ex­tre­me de -25 °C. Di­men­si­uni va­ria­te • Preț la ce­re­re • www.dai­kin.ro

Are o efi­ci­e­nță deex­ce­pție și ca­rac­te­ris­tici unice – mo­de­lul Bos­ch Com­press 6000 AW este tip aer-apă și poa­te fi ac­ti­vat și de la dis­ta­nță prin smar­tpho­ne/ ta­ble­tă. Este dis­po­ni­bil în șa­se va­rian­te, cu pu­teri cu­prin­se între 5 și 17 kw. Di­men­si­uni va­ria­te • Preț la ce­re­re • www.bos­chther­mo­te­chno­lo­gy.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.