Pen­tho­u­se mo­dern și lu­xos în cen­trul Bu­cu­rești­u­lui

Proi­ec­tul de ame­na­ja­re este con­ce­put pen­tru un pen­tho­u­se si­tuat într-unul din­tre ce­le mai scum­pe com­ple­xuri re­zi­de­nția­le din cen­trul Ca­pi­ta­lei. Ambi­en­ta­rea a re­zul­tat din îmbi­na­rea sti­lu­lui mo­dern cu cel hi­gh-lu­xu­ry până în ce­le mai mici de­ta­lii.

Casa Lux - - Sumar - Arh. Lau­re­nțiu Pai­cu E-mail: con­[email protected]­ren­ti­u­pai­cu.com www.lau­ren­ti­u­pai­cu.com Fa­ce­book: www.fa­ce­book.com/ lau­ren­ti­u­pai­cu Tel.: 0745.709.708

Proi­ec­te­le noas­tre au un ca­rac­ter unic. Bi­ro­ul nos­tru de ar­hi­tec­tu­ră s-a fă­cut cu­nos­cut pu­bli­cu­lui prin­tr-o am­pren­tă spe­ci­fi­că, însă fi­e­ca­re lu­cra­re este abor­da­tă di­fe­rit.

1 Ame­na­ja­rea apar­ta­men­tu­lui a fost ast­fel gândi­tă, încât să ac­cen­tue­ze ide­ea de lux în ori­ce co­lț al lo­cu­i­nței. Fi­e­ca­re ca­me­ră este uni­că în fe­lul ei, fie că vor­bim de bucătărie, dor­mi­tor sau băi. Toa­te spați­i­le sunt ca­rac­te­ri­za­te de o con­ti­nu­i­ta­te de stil, dar, to­to­da­tă, fi­e­ca­re încă­pe­re are per­so­na­li­ta­tea ei. Zo­na cen­tra­lă de li­ving și di­ning este pi­e­sa de re­zis­te­nță a apar­ta­men­tu­lui. Fi­ind un open spa­ce, am do­rit să-l ac­cen­tuăm cu un de­cor con­tu­rat cu mul­tă ate­nție. Cu aju­to­rul vop­se­lei de­co­ra­ti­ve cu pig­ment lu­ci­os, al plă­ci­lor ce­ra­mi­ce ita­li­e­ne de di­men­si­uni mari, al la­me­le­lor din lemn de nuc și al stu­ca­tu­ri­lor de­co­ra­ti­ve am cre­at un ca­dru ce înră­me­a­ză pi­e­se­le de mo­bi­li­er re­a­li­za­te la co­man-

dă, toa­te crei­o­nând o at­mos­fe­ră ce îmbi­nă per­fect sti­lul mo­dern cu cel hi­gh-lu­xu­ry. 2

Nua­nțe­le de al­bas­tru-re­gal, roșu-ru­bin și auriu-ala­mă sunt ele­men­te de sem­nă­tu­ră ale echi­pei noas­tre de ar­hi­te­cți și de­sig­neri. Aces­te cu­lori se re­gă­sesc în între­gul apar­ta­ment, de la ca­na­pe­aua cen­tra­lă și pa­tul ma­tri­mo­nial la per­ne­le de­co­ra­ti­ve și ac­cen­te­le ce mar­che­a­ză de­sig­nul de in­te­ri­or al pen­tho­u­se-ului. Obi­ec­te­le de­co­ra­ti­ve com­ple­te­a­ză cu suc­ces at­mos­fe­ra glam. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.