Pe Va­lea Șo­mu­zu­lui

Avem o ța­ră încântă­toa­re, cu lo­curi vi­zi­ta­te de mu­lți tu­riști de la noi sau din lu­mea între­a­gă. Pe lângă aces­tea, as­cun­se, ne­bă­nu­i­te, alte co­tloa­ne aște­ap­tă ca far­me­cul lor pur să fie scos la lu­mi­nă. Unul din­tre aces­te lo­curi este Va­lea Șo­mu­zu­lui.

Casa Lux - - Sumar -

Deși sunt ge­o­graf, nu știam aproa­pe ni­mic des­pre Dol­hești și Va­lea Șo­mu­zu­lui. A fost însă înde­a­juns să ajung pe ace­le me­le­a­guri, din­tre Făl­ti­ceni și Va­lea Si­re­tu­lui, pen­tru a-mi da se­a­ma că le cu­nosc par­că de un­de­va. Le știam din pa­gi­ni­le lui Cre­an­gă, pen­tru că lo­cu­ri­le și oa­me­nii sunt exact ca aco­lo. Adi­că foar­te atașați de glia și de tra­diți­i­le lor, bla­jini, pri­e­te­noși și mu­ca­liți, gos­po­dari și mândri de înde­let­ni­ci­ri­le lor. Aces­to­ra vor să le adau­ge acum și agro­tu­ris­mul și să le ofe­re tu­riști­lor o ex­pe­ri­e­nță ru­ra­lă au­ten­ti­că. Poți să ve­zi, la fața lo­cu­lui, cum mai lu­cre­a­ză pot­co­vari, co­jo­cari sau țe­să­toa­re is­cu­si­te, ești in­vi­tat la ser­bări câmpe­nești cu mult dans și voie bu­nă con­du­se de an­sam­blul Stră­je­rii din Dol­hești, poți co­lin­da pe jos sau pe bi­ci­cle­tă pe dru­mu­ri­le de pes­te dealu­ri­le do­moa­le din jur și ai oca­zia să sa­vu­re­zi bu­ca­te ale­se, cum nu­mai bu­că­tă­ria mol­do­veneas­că poa­te oferi. To­tul într-un de­cor ru­ral neal­te­rat de tu­ris­mul de ma­să, încă pur și lu­mi­nos ca un cer se­nin. ■

La câți­va ki­lo­me­tri, pes­te deal, poți vi­zi­ta una din­tre ce­le mai im­por­tan­te mă­năs­tiri din nor­dul Mol­do­vei – Pro­bo­ta, înscri­să în pa­tri­mo­ni­ul cul­tu­ral UNESCO. A fost con­stru­i­tă în 1530 de Pe­tru Ra­reș, ca­re i-a atri­bu­it rol de ne­cro­po­lă dom­neas­că. Aici se află mor­min­te­le dom­ni­to­ru­lui și ale mul­tor mem­bri de va­ză din fa­mi­lia sa.

În co­mu­na Dol­heștis-a ri­di­cat în 1470 bi­se­ri­ca cu hra­mul Cu­vi­oa­sa Pa­ras­che­va, cti­to­rie a boi­e­ri­lor Șen­drea, din­tre ca­re s-a re­mar­cat mai ales Nicolae Șen­drea, cum­na­tul lui Ște­fan cel Ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.