Bi­ne v-am gă­sit!

Casa Lux - - Editorial -

Este tim­pul bi­la­nțu­ri­lor și al pre­gă­ti­ri­lor de săr­bă­tori.

Pri­vind că­tre anul ce se încheie, pu­tem spu­ne cu mândrie că, pen­tru CASA LUX, 2018 a fost un an de suc­ces, în ca­re ne-am me­nți­nut po­ziția de top pe piața re­vis­te­lor de de­sign in­te­ri­or. Sta­tu­tul aces­ta, ca­re ne ono­re­a­ză, este con­fir­mat de su­bi­ec­te­le in­te­re­san­te pe ca­re le avem, nu­măr de nu­măr, în pa­gi­ni­le re­vis­tei. Un proi­ect pre­miat

in­ter­nați­o­nal ne-a fă­cut mândri că ar­hi­tec­tu­ra ro­mâneas­că este re­cu­nos­cu­tă și apre­cia­tă pes­te ho­ta­re. Pen­tru noi este ese­nțial să fim co­nec­tați la toa­te no­u­tăți­le din do­me­niu și de ace­ea par­ti­ci­păm la cât mai mul­te târguri de pro­fil, un­de aflăm în pre­mi­e­ră ca­re sunt tren­du­ri­le. Ambiente,

ISH sau Christ­mas­wor­ld sunt trei eveni­men­te mar­can­te de la ca­re vă împăr­tășim no­u­tăți­le. Du­pă ace­as­tă ava­la­nșă de in­for­mații sun­tem ten­tați să spu­nem „wait a mi­nu­te”, ca­re este nu doar un îndemn, ci și nu­me­le unui ta­bu­ret mo­dern, ca­re îți fa­ce cu ochi­ul din pa­gi­ni­le de „Tendințe”. Pre­gă­ti­ri­le pen­tru Cră­ci­un sunt în toi, iar noi îți venim în aju­tor cu su­ges­tii de de­co­ra­re a că­mi­nu­lui tău ast­fel încât să te bu­curi de căl­du­ra aces­tor săr­bă­tori. Du­pă ce între­a­ga lo­cu­i­nță va avea un aer fes­tiv, îți ofe­rim și câte­va su­ges­tii pen­tru împa­che­ta­rea ca­do­u­ri­lor.

Re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.