3 TOP DE­SIGN

Casa Lux - - Editorial -

1. NORA este un fo­to­liu ca­re te învă­lu­ie cu for­me­le sa­le er­go­no­mi­ce și îți încântă pri­vi­rea prin cro­ma­ti­ca dul­ce. Este o cre­ație a de­sig­ne­rul Mi­cha­el Schmidt pen­tru bran­dul Bross (https://bross-ita­ly.com). Se po­tri­vește per­fect în con­tex­te­le con­tem­po­ra­ne, cu ac­cen­te ele­gan­te. 2. XMAS este o co­le­cție de vis pe ca­re bran­dul da­nez Bloo­min­gvil­le (www.bloo­min­gvil­le.com) a lan­sat-o special pen­tru aces­te săr­bă­tori și pe ca­re o poți gă­si de­ja la De­sign&af­ter. Pi­e­se­le cu de­sign pur scan­di­nav se re­mar­că prin ma­ni­e­ra de­li­ca­tă de de­co­ra­re și tex­tu­ra­re a su­pra­fețe­lor. 3. FILO este nu­me­le aces­tei bănci cu de­sign ur­ban, sem­nat de Ivan Pal­mini pen­tru bran­dul ALL+ (al­lplus.eu). Cu­lo­ri­le elec­tri­zan­te și li­ni­i­le fer­me și cla­re in­di­vi­dua­li­ze­a­ză ace­as­tă pi­e­să out­door, ce poa­te fi la fel de bi­ne fo­lo­si­tă în gră­di­na pro­prie sau în ma­ri­le aglo­me­rări ur­ba­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.