Vi­o­le­tul elec­tri­zant scoa­te în evi­de­nță li­ni­i­le fi­ne ale ca­na­pe­lei We­e­kend. Nu­me­le nu este ales întâmplă­tor. De­sig­ne­rul su­ge­re­a­ză că te vei si­mți re­la­xat ca în we­e­kend așe­zat pe o ast­fel de ca­na­pea.

Casa Lux - - TendinȚe -

Ange­let­ti Ruz­za De­sign sem­nea­ză de­sig­nul ca­na­pe­lei We­e­kend, ce fa­ce par­te din por­to­fo­li­ul bran­du­lui My Ho­me. Este o pi­e­să ce atra­ge ime­diat ate­nția nu doar da­to­ri­tă cro­ma­ti­cii pu­ter­ni­ce, ci și con­tras­tu­lui din­tre struc­tu­ra de­li­ca­tă și con­for­tul ofe­rit de per­ne­le am­ple. Se pre­te­a­ză în in­te­ri­oa­re­le con­tem­po­ra­ne, cu look non­con­for­mist. De­ta­lii și preț gă­sești pe www.my­ho­me­col­lec­ti­on.it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.