DES­PRE DUPLEX

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: în com­ple­xul re­zi­de­nțial New­town Re­si­den­ce (www.new­town. ro), în sec­to­rul 3 al Ca­pi­ta­lei Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri, împreu­nă cu cei doi co­pii ai lor. Gaz­de­le noas­tre au fost încânta­te de po­ziți­o­na­rea aces­tui com­plex mo­dern de lo­cu­i­nțe într-o zo­nă cu par­curi mul­te și cu ac­ces fa­cil că­tre zo­na cen­tra­lă a orașu­lui.

Pro­vo­că­ri­le proi­ec­tu­lui: des­co­pe­ri­rea și re­me­di­e­rea unor inad­ver­te­nțe din con­stru­cție.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.