O CA­SĂ DE PO­VES­TE ÎN STIL ECLECTIC

Bu­cu­rești­ul as­cun­de ade­vă­ra­te bi­ju­te­rii ar­hi­tec­tu­ra­le ca­re, prin res­tau­ra­re, ar pu­tea fi re­a­du­se la mă­reția lor de altă­da­tă, așa cum s-a întâmplat cu ace­as­tă ca­să din La Bel­le Épo­que, con­stru­i­tă în sti­lul lo­cu­i­nțe­lor pa­ri­zi­e­ne, ca­re se afla într-un sta­diu

Casa Lux - - Advertorial -

De­sig­ne­rii No­bles­se Inte­ri­ors și Stu­dio Insign, coor­do­nați de ar­hi­tec­tul Ales­san­dro Lu­si­to, au re­a­dus imo­bi­lul la ve­chea glo­rie prin lu­crări am­ple de re­no­va­re și prin con­ser­va­rea de­ta­li­i­lor iniția­le. Casa este si­tua­tă în zo­na Co­tro­ceni, iar be­ne­fi­cia­rii ei sunt o fa­mi­lie cu trei co­pii, îndră­gos­ti­tă de fru­mos.

Pro­vo­ca­rea echi­pei de de­sig­neri a fost să obți­nă un că­min co­zy în stil eclectic, ame­na­ja­rea in­te­ri­oa­ră reu­nind ele­men­te în mai mul­te sti­luri cla­si­ce. Au ales fi­ni­sa­je în cu­lori des­chi­se și cal­de pen­tru a crea o at­mos­fe­ră lu­mi­noa­să, dia­fa­nă și pri­mi­toa­re.

În ho­lul de la in­tra­re, ca­re pri­mește in­su­fi­ci­en­tă lu­mi­nă na­tu­ra­lă, de­sig­ne­rii

au op­tat pen­tru mul­ti­ple sur­se de ilu­mi­nat și oglin­zi ca­re să re­flec­te lu­mi­na. No­ta de au­ten­ti­ci­ta­te a lo­cu­i­nței au me­nți­nut-o prin păs­tra­rea tâmplă­ri­ei și stu­ca­tu­ri­lor de odi­ni­oa­ră, ca­re ofe­ră de­co­ru­lui un aer no­bil. Din acest hol se pă­trun­de într-un li­ving ele­gant, ca­re cap­te­a­ză ate­nția prin sin­cro­ni­za­rea per­fec­tă a ele­men­te­lor de­co­ra­ti­ve. De­sig­ne­rii au uti­lat spați­ul cu uni­tăți de de­po­zi­ta­re și pi­e­se de mo­bi­li­er de re­la­xa­re cu de­ta­lii ra­fi­na­te din por­to­fo­li­ul No­bles­se Inte­ri­ors. Un ele­ment-cheie al ame­na­jă­rii este șe­mi­neul de­co­rat cu sculp­turi ca­re spo­resc no­ta ele­gan­tă a de­co­ru­lui. Din li­ving se in­tră într-un di­ning spați­os, uti­lat în ace­lași stil. Fru­mu­sețea aces­tei încă­peri este da­tă pe de o par­te de ta­va­nul ca­se­tat cu vi­tra­liu ca­re își gă­sește o co­res­pon­de­nță cro­ma­ti­că la tex­ti­le, iar pe de altă par­te de mo­bi­li­e­rul cu de­sign grați­os și ac­cen­te au­rii. Unul din­tre pe­reți l-au aco­pe­rit in­te­gral cu o vi­tri­nă. Bu­că­tă­ria are o con­fi­gu­rație apar­te, for­ma sa oc­to­go­na­lă re­pre­zen­tând și punc­tul de ple­ca­re în ame­na­ja­re. Po­de­aua din ce­ra­mi­că pu­ne în evi­de­nță for­ma ar­hi­tec­tu­ra­lă a încă­pe­rii, iar lu­mi­na pe­ri­me­tra­lă din ta­van ac­cen­tue­a­ză vo­lu­me­tria. De­sig­ne­rii au ți­nut cont de do­ri­nțe­le fa­mi­li­ei și au uti­lat prac­tic acest spațiu, soțul fi­ind pa­si­o­nat de gă­tit.

În zo­na de noap­te se con­ti­nuă li­nia sti­lis­ti­că și cro­ma­ti­că a ce­lei de zi. De exem­plu, în dor­mi­to­rul ma­tri­mo­nial de­sig­ne­rii au păs­trat stu­ca­tu­ri­le ori­gi­na­le și s-a op­tat pen­tru o cro­ma­ti­că cal­dă și re­con­for­tan­tă, cu ac­cen­te ca­re se re­zu­mă la câte­va ac­ce­so­rii tex­ti­le so­mon și ver­zi. Aici, un ele­ment ine­dit îl re­pre­zin­tă an­ca­dra­men­tul re­a­li­zat pe lo­cul unei fos­te uși și ca­re ia for­ma unui bal­da­chin. Ce­le do­uă an­ca­dra­men­te ale apli­ce­lor vin în com­ple­ta­rea aces­tui de­ta­liu.

Sa­la de baie de la par­ter sur­prin­de prin împle­ti­rea in­ge­ni­oa­să de pat­ter­nuri cla­si­ce cu ac­cen­te ori­en­ta­le. Spați­ul a fost fi­ni­sat cu ce­ra­mi­că, ace­lași tip de fi­ni­saj fo­lo­sin­du-se și pen­tru par­do­se­a­lă, ace­as­ta imi­tând par­che­tul din lemn cu efect an­ti­chi­zat. Echi­pa de de­sig­neri a ur­mă­rit să ex­ploa­te­ze la ma­xi­mum

po­te­nția­lul aces­tui spațiu și să îi ofe­re un as­pect spec­ta­cu­los, fă­ră a-i li­mi­ta la­tu­ra fun­cți­o­na­lă.

La man­sar­dă a fost ame­na­jat dor­mi­to­rul uneia din­tre fi­i­ce. Pen­tru o at­mos­fe­ră feminină și de­li­ca­tă, de­sig­ne­rii au in­tro­dus ele­men­te de in­spi­rație pro­ven­sa­lă, prin com­po­ziții flo­ra­le și tex­turi bo­ga­te. For­ma oc­to­go­na­lă a încă­pe­rii au evi­de­nțiat-o prin grin­zi­le din lemn la ve­de­re. Sche­ma de cu­lori este do­mi­na­tă de be­juri și crem cu ac­cen­te de ci­cla­men și ver­de. Între­a­ga ame­na­ja­re de­no­tă ate­nția de­o­se­bi­tă pen­tru de­ta­lii a echi­pei de de­sig­neri. De exem­plu, co­vo­rul are for­mă cir­cu­la­ră, cu de­se­ne ca­re preiau de­ta­li­i­le ar­hi­tec­tu­ra­le ale Do­mu­lui din Mi­la­no.

Pen­tru cei in­te­re­sați de ame­na­ja­rea ca­sei cu stil și bun-gust, No­bles­se Inte­ri­ors pu­ne la dis­po­ziție o co­le­cție vas­tă de mo­bi­li­er și decorațiuni, dar și sfa­tu­ri­le avi­za­te ale de­sig­ne­ri­lor săi. ■

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.