CA­RE SUNT AVANTAJELE UNUI PAT TAPIȚAT?

Atunci când vrei ca pa­tul să fie pi­e­sa de re­zis­te­nță a ame­na­jă­rii, știi clar că una din­tre ce­le mai si­gu­re căi este să te ori­en­te­zi că­tre un mo­del tapițat. Avantajele aces­tor pa­turi sunt mul­ti­ple și vin la pa­chet cu mult con­fort și, im­pli­cit, cu un somn d

Casa Lux - - Case & Idei -

Pen­tru înce­put, este ese­nțial ca, înain­te să te ho­tă­răști asu­pra unui pat tapițat, să fii atent la ca­li­ta­tea ma­te­ria­lu­lui cu ca­re este îmbră­cat. Este mu­sai ca aces­ta să fie re­zis­tent la pe­te și ușor de cu­rățat, pen­tru ca tim­pul să nu își la­se am­pren­ta asu­pra lui. În plus, ai în ve­de­re și am­pla­sa­rea pa­tu­lui: da­că aces­ta va fi în apro­pi­e­rea unei fe­res­tre, ra­ze­le UV pot de­te­ri­o­ra ma­te­ria­lul. Acum, aces­te as­pec­te fi­ind punc­ta­te, tre­bu­ie să știi că un pat tapițat re­pre­zin­tă o va­rian­tă foar­te ver­sa­ti­lă și ele­gan­tă pen­tru ori­ce dor­mi­tor. Ce­le ta­pița­te cu ma­te­ria­le groa­se sunt foar­te con­for­ta­bi­le, iar tă­bli­i­le lor sunt cei mai buni pri­e­teni atunci când vrei să ci­tești o car­te înain­te de cul­ca­re. ■

Ele­gan­tul pat tapițat este mo­del Lin­dsey și poa­te fi cum­pă­rat de la ma­ga­zi­nul Ber­nhar­dt Inte­ri­ors Ro­mânia cu 17.160 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.