DES­PRE PEN­THO­U­SE

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: în an­sam­blul re­zi­de­nțial Cen­tral Dis­trict Cu­za 99 (www.cen­tral­dis­trict.ro), dez­vol­tat de For­ty Ma­na­ge­ment

Su­pra­față: spec­ta­cu­lo­sul pen­tho­u­se mă­soa­ră 240 mp, la ca­re se adau­gă te­ra­se de 180 mp. Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri

Pro­vo­cări: sin­gu­re­le pro­ble­me au fost ge­ne­ra­te de lip­sa fo­rței de mun­că, în special ca­li­fi­ca­tă, ți­nând cont că s-au im­ple­men­tat so­luții teh­ni­ce ino­va­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.