DES­PRE CA­SĂ

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: într-o zo­nă bu­nă și li­niști­tă a orașu­lui Ploi­ești Lo­ca­tari: o fa­mi­lie de oa­meni de afa­ceri

Su­pra­fețe: casa are o su­pra­față utilă de 265 mp, dis­tri­bu­iți pe par­ter (103 mp), etaj (112 mp) și man­sar­dă (48 mp). La par­ter se află bu­că­tă­ria, li­ving+di­ning, dor­mi­tor, o baie, iar la etaj se gă­sesc do­uă dor­mi­toa­re cu dres­sing pro­priu, do­uă băi și o bi­bli­o­te­că.

Punct de ple­ca­re: ame­na­ja­rea a por­nit de la un ci­tat ce­le­bru: „Ochi­ul tre­bu­ie să că­lă­to­re­as­că“(Dia­na Vre­e­land). Ast­fel, Magdalena a con­tu­rat un am­bi­ent ce spu­ne po­vești din epoci și lu­mi di­fe­ri­te. Pro­vo­ca­re: re­a­li­za­rea ta­va­nu­lui ca­se­tat din li­ving, di­ning și bi­bli­o­te­că

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.