CE CADOURI OFERI ȘI CUM LE ÎMPACHETEZI

Ale­se cu gri­jă, în fun­cție de gus­tu­ri­le și pa­si­u­ni­le ce­lui pe ca­re vrei să îl sur­prin­zi, ca­do­u­ri­le sunt un ri­tual îndră­git al săr­bă­to­ri­lor de iar­nă. Con­te­a­ză nu doar ce­ea ce oferi, ci și ma­ni­e­ra de am­ba­la­re, ca­re poa­te spori va­loa­rea ca­do­u­lui.

Casa Lux - - Special: Crăciun -

ALB-NE­GRU, O ALE­GE­RE CLA­SI­CĂ

Un pa­si­o­nat al sti­lu­lui re­tro sau nordic va apre­cia un ca­dou am­ba­lat într-o hârtie cu bu­li­ne. Da­că ace­as­ta nu este in­scri­pți­o­na­tă cu ni­ci­un me­saj spe­ci­fic Cră­ci­u­nu­lui, îi poți atașa ca­do­u­lui o fe­li­ci­ta­re ca­re să se asor­te­ze cu am­ba­la­jul. Un set de bucătărie, ase­me­nea ce­lui din ima­gi­ne, de la Bloo­min­gvil­le, este o su­ges­tie po­tri­vi­tă de ca­dou pen­tru un bu­că­tar ama­tor. Preț: înce­pând cu 59 lei/buc. la De­sign&af­ter.

PANGLICĂ DE EFECT

Ai ales să împachetezi ca­do­u­ri­le în hârtie craft, ce­ea ce nu este de­loc rău. Dar cum vrei ca ce­ea ce oferi să im­pre­si­o­ne­ze, nu ar fi rău să dai efec­tul fi­nal cu aju­to­rul unei pan­glici din ra­fie, că­reia să îi „asor­te­zi” o cren­guță de brad sau chiar un glob ar­gin­tiu sau auriu. Glo­bu­ri­le ală­tu­ra­te se gă­sesc la ma­ga­zi­nul Com­bic înce­pând cu 32 lei/buc. și apa­rțin bran­du­lui nordic Le­ne Bjer­re.

VER­DE, CU­LOA­REA CRĂ­CI­U­NU­LUI

Pen­tru cei mai con­ser­va­tori din­tre noi, Cră­ci­u­nul se iden­ti­fi­că în mod clar cu ver­de, dar nu sin­gur, ci în com­bi­nație cu roșu. O idee ele­gan­tă și preți­oa­să de ca­dou o re­pre­zin­tă ve­se­la din po­rțe­lan fin, ase­me­nea mo­de­le­lor din co­le­cția Vil­le­roy & Bo­ch Annual Christ­mas Edi­ti­on 2018, de la My Ho­u­se – The Art of Li­ving. Un bol are prețul de 99 lei, o far­fu­rie ma­re cos­tă 114 lei, iar o ca­nă – 124 lei.

SĂ ÎNCEAPĂ NUMĂRĂTOAREA!

Vrei să îți sur­prin­zi in­vi­tații cu aju­to­rul unor cadouri pen­tru fi­e­ca­re am­pla­sa­te sub brad? E sim­plu! Iei cu­tii iden­ti­ce, le nu­me­ro­te­zi, iar in­vi­tații au sar­ci­na să ex­tra­gă câte un nu­măr dintr-un bol, pen­tru a gă­si ca­do­ul co­res­pun­ză­tor. De­co­re­a­ză cu­ti­i­le cu plan­te ver­zi de sezon și fun­de su­pra­di­men­si­o­na­te, roșii, pen­tru un efect de­o­se­bit. În ima­gi­ne se re­gă­sesc pro­du­se ale bran­du­lui Nor­dal, dis­po­ni­bil prin ma­ga­zi­nul De­sign&af­ter.

SPOR LA BRICOLAT!

Mai sim­ple sau mai com­ple­xe, ro­ze­te­le pot da un aer im­pre­si­o­nant unui ca­dou. Le poți fa­ce din hârtie groa­să, co­lo­ra­tă. O va­rian­tă sim­plă su­nă așa: tai hârtia și o împă­tu­rești ase­me­nea unui evan­tai, du­pă ca­re o pli­e­zi în do­uă pen­tru a mar­ca par­tea din mij­loc și fi­xe­zi to­tul cu ban­dă ade­zi­vă. La fi­nal des­faci ca­pe­te­le do­uă câte do­uă și le prin­zi cu aju­to­rul unor cap­se.

NA­TU­RA NE IN­SPI­RĂ

Di­ver­se cren­guțe (us­ca­te sau ver­zi) ale unor plan­te de sezon și/ sau co­nuri de brad re­pre­zin­tă va­rian­te la înde­mână pen­tru ac­ce­so­ri­za­rea unui ca­dou. O panglică in­scri­pți­o­na­tă cu o ura­re de Cră­ci­un va com­ple­ta ar­mo­ni­os an­sam­blul. Da­că vrei să eviți o even­tua­lă mo­no­to­nie, fo­lo­sește o panglică într-o cu­loa­re pu­ter­ni­că și o hârtie de am­ba­lat neu­tră sau in­vers. Ca idee de ca­dou, in­spi­ră­te din ace­as­tă ima­gi­ne și alege: glob de­co­ra­tiv (55 lei), su­port de lu­mâna­re (48 lei), pa­ha­re (36 lei/buc.), stea ce­ra­mi­că (33 lei). Apa­rțin bran­du­lui Bloo­min­gvil­le și le gă­sești, ală­turi de mul­te alte mo­de­le, la ma­ga­zi­nul Com­bic. Tot de aco­lo poți cum­pă­ra panglică cu mesaje de Cră­ci­un, cu prețul de 25 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.