IN­FOR­MAȚII UTILE

Casa Lux - - VacanȚe În Toată Lumea -

CUM AJUNGI? În co­mu­na Dol­hești, si­tua­tă la 15 km est de Făl­ti­ceni, poți ajun­ge din Bu­cu­rești cu mași­na sau cu tre­nul (opri­re în ga­ra Dol­has­ca, la câți­va ki­lo­me­tri, du­pă o că­lă­to­rie de cca 6 ore). TRAN­SPORT LO­CAL Nu­me­roa­se mi­cro­bu­ze asi­gu­ră le­gă­turi co­mo­de cu Făl­ti­ceni, Su­ce­a­va, Iași. CAZARE, RESTAURANTE, RECOMANDĂRI Exis­tă câte­va pen­si­uni fun­cți­o­na­le (și une­le în curs de ame­na­ja­re), fi­e­ca­re ofe­rind pa­che­te com­ple­te, cu cazare și ma­să. Între­a­bă de pen­si­u­ni­le ad­mi­nis­tra­te de Ca­me­lia Ci­o­cârlan sau Flo­rin Ți­pău ori con­tac­te­a­ză nou înfi­i­nța­ta Aso­ciație pen­tru Pro­mo­va­rea Văii Șo­mu­zu­lui, ca­re su­sți­ne proi­ec­tul „Tu­rist în Dol­hești” (Fa­ce­book : Tu­rist in Dol­hes­ti).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.