RELANSARE ÎN FORȚĂ

Casa Lux - - Evenimente -

Gru­pul Saint-go­bain în Ro­mânia anu­nță re­lua­rea pro­duc­ţi­ei la li­nia de va­tă mi­ne­ra­lă din fi­bră de sti­clă din ca­drul fa­bri­cii Iso­ver din Ploi­ești, în ur­ma unei in­ves­tiții de 5 mi­li­oa­ne de eu­ro. Du­pă o am­plă mo­der­ni­za­re teh­no­lo­gi­că, li­nia de pro­duc­ţie a re­de­venit ope­ra­ţi­o­na­lă în au­gust du­pă aproa­pe doi ani de la între­ru­pe­rea tem­po­ra­ră a ac­ti­vi­tății, fi­ind ast­fel cre­a­te 50 de noi lo­curi de mun­că di­rec­te și mul­te alte lo­curi de mun­că in­di­rec­te în ser­vi­ci­i­le co­ne­xe. Saint-go­bain Iso­ver va fur­ni­za de la fa­bri­ca din Ploi­ești pro­du­se și so­luții des­ti­na­te atât pi­eței nați­o­na­le, cât și altor pi­ețe din re­gi­u­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.