5 co­le­cții șic

Casa Lux - - Evenimente -

Le­roy Mer­lin a lan­sat no­ua co­le­cție de De­co și Ilu­mi­nat re­pre­zen­ta­tă prin cinci sti­luri de decorațiuni in­te­ri­oa­re: Charm, Cla­sic, Essen­tial, Fu­tu­re și Na­tu­re. Aces­tea se di­fe­re­nția­ză între ele prin ele­men­te de in­te­ri­or ori­gi­na­le, cre­a­te special pen­tru a sa­tis­fa­ce pre­fe­ri­nțe­le tu­tu­ror cli­e­nți­lor. Fi­e­ca­re din­tre aces­te sti­luri este pre­zent în ma­ga­zi­ne­le Le­roy Mer­lin din Bu­cu­rești și din ța­ră, în spații proi­ec­ta­te de de­sig­neri și ame­na­ja­te de că­tre an­ga­jații Le­roy Mer­lin, cu sco­pul de a oferi su­ges­tii cu pri­vi­re la com­bi­nații și ele­men­te de de­cor ca­re să in­spi­re cli­e­nții în ale­ge­rea pi­e­se­lor po­tri­vi­te pen­tru ca­să.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.