Pre­miat in­ter­nați­o­nal

Casa Lux - - Evenimente -

Nu­mai 20% din pro­duc­ţia mon­dia­lă de spu­man­te este ob­ţi­nu­tă prin teh­no­lo­gia de fer­men­ta­re în sti­clă, iar în Ro­mânia, șa­se sti­cle din 100 sunt pro­du­se prin ace­as­tă me­to­dă. Lan­sa­tă în 2006, Za­rea Dia­mond Col­lec­ti­on este cea mai de suc­ces ga­mă de vi­nuri spu­man­te fer­men­ta­te prin me­to­da tra­di­ţi­o­na­lă, ră­mânând încă de atunci cel mai vândut spu­mant din seg­men­tul pre­mi­um. În 2018, Za­rea între­geş­te ga­ma Dia­mond Col­lec­ti­on cu gus­tul Extra

Sec, pro­pu­nând un vin spu­mant ar­mo­ni­os, echi­li­brat, cu per­laj fin, al că­rui ni­vel de za­hăr op­tim pu­ne în va­loa­re pros­pe­ţi­mea vi­nu­lui. De cu­loa­rea au­ru­lui alb, Za­rea Dia­mond Col­lec­ti­on Extra Sec este un vin spu­mant cu ca­rac­ter floral, cu no­te delicate de ci­tri­ce şi pi­er­sici şi un per­laj per­sis­tent. Nou lan­sat, a fost de­ja me­da­liat cu Aur în oc­tom­brie la Con­cur­sul Inter­na­ţi­o­nal Wo­men’s Wi­ne & Spir­ts Awar­ds 2018 de la Lon­dra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.