Ischgl, des­ti­nație de vis

Casa Lux - - Evenimente -

Cu no­ul te­les­caun de șa­se lo­curi, Gam­pen E-4 cu ge­am de pro­te­cție, schi­o­rii se bu­cu­ră de un re­cord mon­dial la 924 de me­tri alti­tu­di­ne, pe mun­te­le Pa­lin­kopf. Par­tea din spa­te a te­les­cau­ne­lor a fost per­so­na­li­za­tă în spi­ri­tul Ischgl cu ima­gini ca­re pre­zin­tă va­ri­e­ta­tea fau­nei din mu­nții aflați în apro­pi­e­re. O altă no­u­ta­te este con­stru­cția unui res­tau­rant mo­dern cu au­to­ser­vi­re, Ischgl Slo­pe­food, aflat în stația din va­le a te­les­cau­nu­lui Gam­pen. Un pont pen­tru cei ca­re vor să ex­plo­re­ze pârtii noi: anul aces­ta Ischgl însu­me­a­ză și mai mu­lți ki­lo­me­tri cu ză­pa­dă, 239.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.