GREEN HOMES

Casa Lux - - Evenimente -

Du­pă ce anul tre­cut One He­răs­trău Park de­venea pri­mul com­plex re­zi­de­nțial din Bu­cu­rești cer­ti­fi­cat „Green Homes”, anul aces­ta un alt proi­ect im­por­tant dez­vol­tat de One Uni­ted Pro­per­ti­es – One Char­les de Gaul­le – pri­mește cer­ti­fi­ca­rea „green” din par­tea Ro­ma­nian Green Bu­il­ding Co­un­cil. Aces­ta este un proi­ect re­zi­de­nțial ex­clu­si­vist si­tuat în Pri­mă­ve­rii și be­ne­fi­cia­ză de un de­sign con­tem­po­ran ele­gant, cu fi­ni­sa­je de o înal­tă calitate, la ca­re se adau­gă avantajele clă­di­ri­lor ver­zi și efi­ci­e­nța ener­ge­ti­că su­pe­ri­oa­ră. An­sam­blul inclu­de 33 de uni­tăți lo­ca­ti­ve dis­tri­bu­i­te în do­uă clă­diri, iar de­sig­nul in­te­ri­or este sem­nat Le­mon In­te­ri­or De­sign.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.