Spațiu de de­sign

Casa Lux - - Evenimente -

Re­cent, în cen­trul Ca­pi­ta­lei a fost inau­gu­rat Hub De­sign, un spațiu de de­sign al vi­i­to­ru­lui. Acest loc fa­ci­li­te­a­ză le­gă­tu­ra între com­pa­nii și con­su­ma­to­rul fi­nal pen­tru ca aces­ta din ur­mă să poa­tă lua ce­le mai bu­ne de­ci­zii în ce­ea ce pri­vește proi­ec­te­le de de­sign. Pa­si­o­na­ţii de de­sign, dar și cei ca­re do­resc să or­ga­ni­ze­ze un eveni­ment de­o­se­bit pen­tru com­pa­nia lor pot vi­zi­ta Hub­de­sign pe Stra­da Ma­tei Ba­sa­rab nr. 13-15. Prin­tre bran­du­ri­le re­gă­si­te aici: Axo­li­ght, Pi­num, Qua­dra, Ti­tan Mar, Exo­ti­que, 360 Fur­ni­tu­re etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.