DE­DI­CAT FRUMUSEȚII

Casa Lux - - Evenimente -

Ve­de­te, in­fluen­cers și jur­na­liști au par­ti­ci­pat pe 17 oc­tom­brie în no­ul ma­ga­zin Do­u­glas din Pla­za Ro­mânia la eveni­men­tul de lan­sa­re a no­u­lui con­cept Do­u­glas – un spațiu pre­mi­um de­di­cat frumuseții mo­der­ne. Ca­rac­te­ris­ti­ci­le prin­ci­pa­le ale noii stra­te­gii de brand re­vi­zu­i­te fun­da­men­tal sunt un nou lo­go, o no­uă de­cla­rație de mi­si­u­ne și un nou lim­baj vi­zual. Cu o se­le­cție rafinată de pro­du­se bes­tsel­ler, bran­duri și co­le­cții ex­clu­si­ve și o pa­le­tă ex­tin­să și ca­li­ta­ti­vă a pro­du­se­lor mar­că pro­prie, Do­u­glas încu­ra­je­a­ză cli­e­nții să se bu­cu­re de pro­pria fru­mu­sețe, ofe­rin­du-le di­ver­si­ta­tea ale­ge­rii și cu­ra­jul de a ex­pe­ri­men­ta loo­kuri noi pen­tru a fi așa cum își do­resc. No­ul lim­baj vi­zual Do­u­glas cu­ce­rește prin ima­gi­ni­le re­a­li­za­te de ce­le­brul fo­to­graf Pe­ter Lin­dber­gh, ce in­tro­du­ce pe sce­na Do­u­glas mo­de­le in­ter­nați­o­na­le de top: Ca­ra De­le­vin­gne, Amber Val­let­ta, Ale­xa Chung, Li­nei­sy Mon­te­ro, Jon Kor­ta­ja­re­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.