Pro­du­se pre­mi­um

Casa Lux - - Evenimente -

Într-o at­mos­fe­ră ele­gan­tă, pes­te 200 de in­vi­tați de mar­că au par­ti­ci­pat la eveni­men­tul de lan­sa­re în Ro­mânia a ga­mei de pro­du­se pre­mi­um der­ma­to-cos­me­ti­ce Ri­las­til, ca­re ofe­ră so­luții efi­ci­en­te pen­tru pro­ble­me­le te­nu­lui și pi­e­lii. Des­pre ca­li­tăți­le aces­tor pro­du­se, dis­po­ni­bi­le acum și în far­ma­ci­i­le Ca­te­na, au vor­bit Fe­de­ri­co Mo­naci și Ales­san­dra Ta­vec­chio, re­pre­zen­ta­nții Insti­tu­tu­lui Ga­nas­sini, Car­men Po­pes­cu, spe­cia­list mar­ke­ting der­ma­to-cos­me­ti­ce Ca­te­na, și Ra­lu­ca Cris­tea, far­ma­cist di­ri­gin­te Ca­te­na. Ri­las­til con­ţi­ne pro­du­se ca­re se adre­se­a­ză prin­ci­pa­le­lor pro­ble­me ale pi­e­lii: ac­nee, pe­te pig­men­ta­re, ten des­hi­dra­tat, pi­e­le ato­pi­că, ri­duri, ce­lu­li­tă, ver­ge­turi, ci­ca­trici şi xe­ro­ză. Efi­ci­en­ţa este ga­ran­ta­tă de prin­ci­pii ac­ti­ve ino­va­toa­re, for­mu­le spe­cia­le, ambalaje re­a­li­za­te din ma­te­ria­le ca­re păs­tre­a­ză in­te­gri­ta­tea for­mu­le­lor, stu­dii cli­ni­ce şi pre­lu­cra­re de calitate. Mi­si­u­nea Ri­las­til este de a oferi cli­e­nți­lor pro­du­se der­ma­to-cos­me­ti­ce re­a­li­za­te în con­for­mi­ta­te cu pa­ra­me­trii stri­cți ai in­dus­tri­ei far­ma­ceu­ti­ce, pen­tru a obți­ne re­zul­ta­te re­mar­ca­bi­le, o sta­re de bi­ne și o calitate op­ti­mă a vi­eții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.