Gală de pres­ti­giu

Casa Lux - - Evenimente -

Re­cent a avut loc Ga­la Insign Awar­ds 2018, or­ga­ni­za­tă de No­bles­se Inte­ri­ors, în ca­drul că­reia au fost pre­mia­te ce­le mai in­te­re­san­te și fru­moa­se proi­ec­te de de­sign in­te­ri­or din ce­le 95 înscri­se în con­curs. Cu­nos­cu­tă și sub nu­me­le de „Osca­rul de­sig­nu­lui in­te­ri­or”, com­pe­tiția s-a adre­sat atât spe­cia­liști­lor în do­me­niu, cât și ti­ne­ri­lor ar­hi­te­cți și de­sig­neri aflați la înce­pu­tul ca­ri­e­rei. Ast­fel, este con­ti­nua­tă iniția­ti­va de a crea un ecou al ta­len­tu­lui ro­mânesc și de a-i oferi re­cu­noaște­re și pro­mo­va­re. Proi­ec­te­le înscri­se în con­curs au fost împă­rți­te în do­uă ca­te­go­rii: Se­ni­or și Yo­ung Ta­len­ts, cu se­cți­u­ni­le Re­zi­de­nțial și Spații Pu­bli­ce. Pro­vo­ca­rea lan­sa­tă de No­bles­se Inte­ri­ors a con­stat în te­me și sti­luri ine­di­te și acea no­tă per­so­na­lă ca­re să ofe­re au­ten­ti­ci­ta­te fi­e­că­rui proi­ect înscris. Ma­re­le pre­miu a fost de 1.000 de eu­ro și a fost acor­dat la ca­te­go­ria Se­ni­or, se­cți­u­nea Spații Pu­bli­ce, Cris­ti­nei Zgrip­cea, lui Pe­tru Bă­le­a­nu și Ale­xan­dru Mo­rar, iar la ca­te­go­ria Ju­ni­or, ma­re­le pre­miu a con­stat în su­ma de 200 de eu­ro și a fost acor­dat tot la se­cți­u­nea Spații Pu­bli­ce lui Ma­rio Stoi­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.