PREȚURI MAI MICI

Casa Lux - - Evenimente -

Înce­pând cu ace­as­tă lu­nă, venim în întâmpi­na­rea ci­ti­to­ri­lor noștri cu un ca­dou in­te­re­sant, ca­re si­gur va fi pe gus­tul ce­lor pa­si­o­nați de de­sign in­te­ri­or și de ar­hi­tec­tu­ră.

Ast­fel, prețu­ri­le abo­na­men­te­lor vor scă­dea sub­sta­nțial. Pen­tru abo­na­men­tul pe șa­se luni se va apli­ca o re­du­ce­re de 15%, ce­ea ce înse­am­nă că va cos­ta 51 de lei, iar pen­tru abo­na­men­tul de 12 luni, re­du­ce­rea va fi de 20% și va cos­ta 96 lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.