O ale­ge­re să­nă­toa­să

Casa Lux - - Evenimente -

Ulei­ul de măs­li­ne extra vir­gin și-a câști­gat lo­cul la raft și pe ma­sa ro­mâni­lor. Be­ne­fi­ci­i­le sa­le nu­tri­ti­ve și te­ra­peu­ti­ce au dus la ace­as­tă schim­ba­re, dar să ți­nem cont și că gus­tul con­su­ma­to­ru­lui s-a edu­cat. Ulei­ul de măs­li­ne extra vir­gin De­li­ca­to be­ne­fi­cia­ză de toa­te pro­pri­e­tăți­le nu­tri­ti­ve ale unui ulei de măs­li­ne extra vir­gin, dar aro­ma sa este mai ușoa­ră și ca­ti­fe­la­tă. Re­pre­zin­tă o so­luție pen­tru cei ca­re nu sunt obișnu­i­ti cu gus­tul pu­te­nic și înțe­pă­tor (pi­pe­rat, pi­cant), gust ti­pic pen­tru ulei­ul de măs­li­ne extra vir­gin. Con­di­men­tând și gă­tind cu Mo­nini De­li­ca­to, veți evi­de­nția gus­tul pre­pa­ra­te­lor, fă­ră ca aro­ma ulei­u­lui de măs­li­ne să de­vi­nă no­ta do­mi­nan­tă. Este ide­al pen­tru sa­la­te, ma­ri­na­te, dres­sing și toa­te spe­cia­li­tăți­le ita­li­e­ne. Pen­tru mai mul­te in­for­mații ai la dis­po­ziție si­te-ul www.mo­nini.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.