În ex­pan­si­u­ne

Casa Lux - - Evenimente -

RE/MAX Ro­mânia, par­te a li­de­ru­lui mon­dial în re­al-es­ta­te şi fran­ci­za nu­mă­rul 1 la ni­vel glo­bal pe acest seg­ment, anu­nță ex­tin­de­rea rețe­lei din Ro­mânia cu încă trei bi­ro­uri, do­uă în orașe foar­te di­na­mi­ce, Ti­mișoa­ra și Cluj-na­po­ca, iar al trei­lea pe piața din Su­ce­a­va. Ce­le mai re­cen­te fran­ci­ze din por­to­fo­li­ul com­pa­ni­ei sunt RE/MAX Cor­so din Ti­mișoa­ra și

RE/MAX Exper­ts din Su­ce­a­va. Fi­ind am­pla­sat pe o ar­te­ră cu o ex­pu­ne­re stra­da­lă foar­te bu­nă, bi­ro­ul RE/MAX Ex­clu­si­ve a fost pre­luat de că­tre Ma­ri­us Han­gan, un an­tre­pre­nor ca­re ac­ti­ve­a­ză, în ace­lași timp, și în do­me­ni­ul ar­te­lor, la Ga­le­rii Artmark.

Ma­ri­us Han­gan

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.