Con­trol la dis­ta­nță

Casa Lux - - Evenimente -

Con­cep­tul de ca­să in­te­li­gen­tă a de­venit o ten­di­nță tot mai pre­zen­tă în ul­ti­mii ani în Ro­mânia. Aris­ton Ther­mo Ro­mânia mi­ze­a­ză pe o crește­re ac­ce­le­ra­tă în ur­mă­to­rul an a achi­ziți­i­lor de cen­tra­le ter­mi­ce ca­re pot fi con­tro­la­te de la dis­ta­nță. Sis­te­mul Aris­ton NET, prin ca­re cen­tra­la ter­mi­că poa­te fi con­tro­la­tă de la dis­ta­nță, a fost lan­sat pe plan lo­cal în ur­mă cu doi ani, fi­ind com­pa­ti­bil cu toa­te mo­de­le­le de echi­pa­men­te de încăl­zi­re Aris­ton fa­bri­ca­te du­pă 2013. În plus, în 2017 a fost lan­sa­tă și cen­tra­la Alte­as ONE, ca­re este echi­pa­tă în mod stan­dard cu dis­po­zi­ti­vul Cu­be și mo­du­lul de co­nec­ta­re la in­ter­net.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.