Com­pa­nii bri­ta­ni­ce în Ro­mânia

Casa Lux - - Evenimente -

Ca­me­ra de Co­me­rț Bri­ta­ni­co-ro­mână (BRCC), împreu­nă cu Amba­sa­da Re­ga­tu­lui Unit al Ma­rii Bri­ta­nii şi Irlan­dei de Nord în Ro­mânia și Bri­tish Ho­me Enhan­ce­ment Tra­de Asso­cia­ti­on (BHETA), a or­ga­ni­zat, de cu­rând, la Bu­cu­rești eveni­men­tul BHETA Do It Yo­ur­self Indus­try – Tra­de Mis­si­on to Ro­ma­nia. Sco­pul eveni­men­tu­lui a fost de a fa­ci­li­ta ac­ce­sul com­pa­ni­i­lor bri­ta­ni­ce din in­dus­tria DIY pe piața din Ro­mânia, fi­ind par­te dintr-o se­rie de eveni­men­te ca­re au avut loc în prin­ci­pa­le­le ca­pi­ta­le eu­ro­pe­ne. Mi­si­u­nea BRCC este de a încu­ra­ja co­la­bo­ra­rea din­tre ju­că­to­rii bri­ta­nici din in­dus­trie cu fir­me­le re­pre­zen­ta­ti­ve din ța­ră, buyeri și la­nțuri de dis­tri­buție. Com­pa­ni­i­le din Ma­rea Bri­ta­nie par­ti­ci­pan­te fac par­te din arii di­ver­se de ac­ti­vi­ta­te, cum ar fi: ho­me & de­cor, pro­du­se de cu­rățe­nie, obi­ec­te de­co­ra­ti­ve și de mo­bi­li­er, pre­cum și unel­te și scu­le elec­tri­ce, uti­la­je pen­tru do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor, unel­te pen­tru gră­di­nă­rit și se­re. Aces­tea și-au pre­zen­tat ofer­ta de pro­du­se că­tre buyeri și dis­tri­bu­i­tori lo­ca­li, ma­jo­ri­ta­tea având o ex­pe­ri­e­nță vas­tă de ex­port in­ter­nați­o­nal, mai puțin în Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.