O no­uă fa­bri­că

Casa Lux - - Evenimente -

Po­li­co­lor S.A., unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe piața lo­ca­lă de la­curi și vop­se­le, anu­nță fi­na­li­za­rea lu­cră­ri­lor la struc­tu­ra de re­zis­te­nță a noii fa­brici. No­ua uni­ta­te se ri­di­că pe un te­ren de 2,5 hec­ta­re si­tuat în ves­tul Bu­cu­rești­u­lui, pe Bu­le­var­dul Ti­mișoa­ra, și va fi fi­na­li­za­tă în lu­na apri­lie a anu­lui vi­i­tor. Aici vor fi pro­du­se vop­se­le, ten­cu­i­e­li, emai­luri, la­curi, pre­cum și pro­du­se co­ne­xe aces­to­ra (grun­duri, amor­se etc.), iar va­loa­rea in­ves­tiți­ei se ri­di­că la 5,4 mi­li­oa­ne eu­ro. Prin ex­tin­de­rea și mo­der­ni­za­rea tu­tu­ror ac­ti­vi­tăți­lor, com­pa­nia își va crește cu 130% ca­pa­ci­ta­tea de pro­du­cție pro­prie, de la 11.000 de to­ne pe an, cât este în pre­zent, la 26.000 de to­ne pe an. De ase­me­nea, no­ua lo­cație va avea spații mai ge­ne­roa­se pen­tru dez­vol­ta­re și ino­vație, prin cre­a­rea unor noi la­bo­ra­toa­re de cer­ce­ta­re un­de spe­cia­liștii de­par­ta­men­tu­lui de Re­se­ar­ch & De­ve­lop­ment vor lu­cra la di­ver­si­fi­ca­rea por­to­fo­li­u­lui de pro­du­se și bran­duri. Po­li­co­lor este unul din­tre ce­le mai ve­chi și mai apre­cia­te bran­duri ro­mânești. Isto­ria com­pa­ni­ei a înce­put în 1965, cand au fost pu­se ba­ze­le Între­prin­de­rii de La­curi și Vop­se­le, fur­ni­zor al in­dus­tri­ei nați­o­na­le și al pi­eței de larg con­sum din Ro­mânia.

Da­ve Jor­dan, CEO al gru­pu­lui Po­li­co­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.