Admi­ră pri­ve­liștea fas­ci­nan­tă de pe vârful Gais­la­chko­gl.

Lo­cul pe ca­re a fost con­stru­it mu­zeul James Bond nu pu­tea fi ales mai bi­ne. Unul din­tre ce­le mai mo­der­ne te­le­fe­ri­ce din lu­me te du­ce până la vârful Gais­la­chko­gl (3.048 m), de un­de se des­chi­de o pa­no­ra­mă spec­ta­cu­loa­să. Aici a fost re­a­li­zat al 24-lea film d

Casa Lux - - Sumar - TEXT: CRISTINA STOICA

De la stația te­le­fe­ri­cu­lui se ajun­ge di­rect la intra­rea în mu­zeu. Acest lu­cru le dă po­si­bi­li­ta­tea vi­zi­ta­to­ri­lor să sa­vu­re­ze pei­sa­jul mon­tan și să in­tre fă­ră îmbul­ze­a­lă. Încă­pe­rea „Bar­rel of the Gun“in­tro­du­ce vi­zi­ta­to­rii în uni­ver­sul plin de aven­turi James Bond. În „Pla­za“, na­tu­ra joa­că ro­lul prin­ci­pal, pa­no­ra­ma des­chi­zându­se asu­pra văii Ven­ter Tal și mun­te­lui Ne­der­ko­gl. În lob­by, re­gi­zo­rul Sam Men­des sa­lu­tă de pe ecran vi­zi­ta­to­rii și ex­pli­că de ce a ales Sölden ca loc de fil­ma­re. Urmează un ca­bi­net cu oglin­zi ca­re re­dă sec­vențe cu ac­to­rii ca­re l­au ju­cat pe James Bond, de la Con­ne­ry până la Craig. Sec­vențe rapide din fil­me cu Nao­mi Har­ris ofe­ră o ex­pe­ri­e­nță vi­zua­lă de 360º. ■

Spec­ta­cu­loa­sa clă­di­re a mu­zeu­lui James Bond a fost proi­ec­ta­tă de bi­ro­ul de ar­hi­tec­tu­ră Ober­mo­ser ar­ch-omo ZT și se des­fășoa­ră pe do­uă ni­ve­luri. Ace­as­ta se află în ime­dia­ta apro­pi­e­re a res­tau­ran­tu­lui ice Q, fo­lo­sit ca lo­cație a cli­ni­cii Hof­fer în fil­mul Spec­tre.

Intra­rea se fa­ce prin­tr-un tu­nel ca­re tran­spu­ne vi­zi­ta­to­rii în uni­ver­sul James Bond. Do­uă din­tre spați­i­le prin­ci­pa­le ale ex­po­ziți­ei ofe­ră o pri­ve­liște spec­ta­cu­loa­să asu­pra munților și văi­lor din Ti­rol.

Mu­zeul James Bond re­pre­zin­tă o sim­bi­o­ză per­fec­tă între teh­ni­ca ul­tra­mo­der­nă și ar­hi­tec­tu­ra con­tem­po­ra­nă.

În tim­pul fil­mă­ri­lor la „Spec­tre“au fost fo­lo­si­te 80 de ca­mi­oa­ne cu teh­ni­că și echi­pa­ment, 80 de du­be, 50 de fur­go­ne­te, 45 de Ran­ge Ro­ver și do­uă avi­oa­ne Brit­ten-nor­man Islan­der.

Pa­ra­le­li­pi­pe­dul încli­nat a fost con­stru­it la o alti­tu­di­ne de pes­te 3.000 m și ofe­ră sen­zația unei pră­bușiri imi­nen­te. Ace­as­ta se com­bi­nă cu pei­sa­jul ca­re-ți taie res­pi­rația, creând im­pre­sia unui de­cor ire­al. Con­stru­cția mă­soa­ră 1.300 mp și se nu­mă­ră prin­tre mu­ze­e­le afla­te la cea mai ma­re alti­tu­di­ne din lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.