Pen­tru prin­ci­pa­lul loc de odih­nă, bran­dul Po­ra­da pro­pu­ne an­sam­bluri im­po­zan­te și ra­fi­na­te, cu ma­te­ria­le mo­der­ne

Casa Lux - - TendinȚe -

Pa­tul Kil­lian es­te o mos­tră de ele­ga­nță și no­blețe, grație ma­te­ria­le­lor preți­oa­se. To­to­da­tă, for­ma sa su­plă, de obi­ect aproa­pe sus­pen­dat, ema­nă le­je­ri­ta­te și su­plețe, con­fe­rind ast­fel ori­că­rui dor­mi­tor un look ae­ri­sit și mo­dern. Es­te o no­uă cre­ație a de­sig­ne­ri­lor Mau­ri­zio Mar­co­na­to și Ter­ry Zap­pa, ca­re au uti­li­zat lemn de nuc ca­na­let­to, mes­te­a­căn, me­tal și ala­mă cu fi­ni­sa­je cro­ma­te. Ta­pițe­rii va­ria­te tex­ti­le sau din pi­e­le sunt dis­po­ni­bi­le, pre­cum și mici ac­ce­so­rii ce se pot in­se­ra în pa­no­ul de pat foar­te ex­tins. Da­că te atra­ge, îl poți co­man­da prin No­bles­se Inte­ri­ors - preț de la 59.000 lei. Di­men­si­u­ni­le an­sam­blu­lui: L 300-320 x l 214 x h 130 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.