Pri­ve­liști gran­di­oa­se, învă­lu­i­te în mis­ter, pot for­ma de­co­rul ca­re îți va li­niști se­ri­le și-ți va învi­o­ra di­mi­neți­le. Re­pre­zin­tă te­ma pre­di­lec­tă a unor noi co­le­cții de ta­pet de­co­ra­tiv.

Casa Lux - - TendinȚe -

Fac par­te din ofer­ta za­zui.ro și se exe­cu­tă per­so­na­li­zat, la co­man­dă, du­pă di­men­si­u­ni­le ce­ru­te de cli­ent. Mis­ty Fo­rest es­te unul din­tre ele, toa­te fi­ind re­a­li­za­te din ma­te­rial eco­lo­gic nețe­sut, cu ima­gini ce spo­resc sen­zația de pro­fun­zi­me a încă­pe­ri­lor. Es­te op­tim pen­tru ori­ce spațiu in­te­ri­or, mai puțin pen­tru ce­le cu ume­ze­a­lă mai ma­re. Prețul es­te de 198 lei/mp (can­ti­ta­tea mi­ni­mă co­man­da­tă es­te de 3 mp).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.