CUM SĂ FACI CE­LE MAI PO­TRI­VI­TE ALE­GERI?

De­sig­ne­rul Ge­or­gia­na Ursa­che ne-a aju­tat să des­lușim tai­ne­le ce stau în spa­te­le ale­ge­rii cor­pu­ri­lor de ilu­mi­nat pen­tru ca­să, ast­fel încât să be­ne­fi­ci­em de o lu­mi­nă am­bi­en­ta­lă și de atmos­fe­ra co­rec­tă fie că vor­bim de li­ving, dor­mi­tor, baie sau bu­că­tă­rie.

Casa Lux - - Special: Lumina De Interior -

❛DE­SIG­NE­RUL: Fă­ră o sche­mă de ilu­mi­nat co­rec­tă, chiar și cea mai scum­pă ame­na­ja­re va pă­rea ba­na­lă. Obi­ec­te­le de­co­ra­ti­ve de ba­ză vor ară­ta preți­oa­se da­că ❛ sunt bi­ne ilu­mi­na­te.

Cât de im­por­tant es­te ilu­mi­na­tul într-o locuință?

Ilu­mi­na­tul es­te ese­nțial în de­sig­nul de in­te­ri­or și joa­că un rol ma­jor atât în atmos­fe­ra cre­a­tă, cât și în per­ce­pția asu­pra de­co­ru­lui ge­ne­ral. El nu are doar un rol es­te­tic și sen­zo­rial, ci și un rol fun­cți­o­nal, de ace­ea sche­me­le de ilu­mi­nat se creează în fa­za in­ci­pi­en­tă a proi­ec­tu­lui. Exis­tă trei ti­puri ma­jo­re de ilu­mi­nat ar­ti­fi­cial: lu­mi­na de am­bi­ent, cea de lu­cru și de ac­cent. Can­ti­ta­tea și tem­pe­ra­tu­ra lu­mi­nii (mă­su­ra­tă în gra­de Kel­vin) in­flue­nțe­a­ză și fe­lul în ca­re per­ce­pem cu­lo­ri­le – o lu­mi­nă cal­dă fa­ce am­bi­en­tul să pa­ră mai pri­mi­tor și con­for­ta­bil, în timp ce o lu­mi­nă re­ce fa­ce vi­zi­bi­le detaliile și con­tras­te­le și se po­tri­vește în spații de lu­cru, ca bi­ro­ul sau bu­că­tă­ria.

Cum ilu­mi­năm co­rect fi­e­ca­re zo­nă? Exis­tă re­gu­li atunci când vi­ne vor­ba de po­ziți­o­na­rea lu­mi­ni­lor?

Pen­tru a pro­pu­ne o sche­mă de ilu­mi­nat co­rec­tă, se por­nește de la mo­dul

Ge­or­gia­na Ursa­che, de­sig­ner Tel.: 0745.865.367; e-mail: ursa­che.ge­or­gia­[email protected]­hoo.com

de fo­lo­si­re a spați­u­lui. Bu­că­tă­ri­i­le și zo­ne­le de lu­cru au ne­voie de o lu­mi­nă ge­ne­ra­lă cât mai ase­mă­nă­toa­re cu lu­mi­na na­tu­ra­lă, dar și de lu­mi­nă de lu­cru pen­tru bla­tul de bu­că­tă­rie sau bi­rou. Zo­ne­le de zi și re­la­xa­re au ne­voie de lu­mini am­bi­en­ta­le re­con­for­tan­te și de zo­ne de lăm­pi pen­tru ci­tit sau atmosferă. În băi se re­co­man­dă spo­turi, pla­sa­te de fi­e­ca­re par­te a oglin­zii, pen­tru a di­mi­nua um­bre­le. Cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat tre­bu­ie dis­pu­se în fun­cție de ti­pul de ilu­mi­nat pe ca­re îl con­fe­ră și de ac­ti­vi­tăți­le des­fășu­ra­te. O lu­mi­nă cen­tra­lă, sus­pen­da­tă, de exem­plu, ilu­mi­nea­ză foar­te pu­ter­nic și nu es­te po­tri­vi­tă se­a­ra, când crei­e­rul are ne­voie să se pre­gă­te­as­că pen­tru somn, cu o lu­mi­nă mai sla­bă. Ca re­gu­li ge­ne­ra­le, lu­mi­ni­le de ta­van sunt re­co­man­da­te în bu­că­tă­rie, baie și ho­luri; cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat sus­pen­da­te se po­tri­vesc dea­su­pra me­se­lor, in­su­lei de bu­că­tă­rie sau nop­ti­e­re­lor – es­te o va­rian­tă în

ten­di­nțe; spo­tu­ri­le încas­tra­te sunt re­co­man­da­te în ca­me­re cu ta­van jos; une­le mo­de­le pot fi di­re­cți­o­na­te pen­tru a ac­cen­tua ta­blo­uri, pi­e­se de mo­bi­li­er sau de­co­rați­uni.

Cum cre­e­zi lu­mi­na de atmosferă?

Es­te ne­voie de mai mul­te sur­se de lu­mi­nă pen­tru a crea un ilu­mi­nat co­rect și plă­cut. Aces­tea sunt coor­do­na­te în de­co­rul pro­pus pen­tru a oferi o can­ti­ta­te de lu­mi­nă su­fi­ci­en­tă și a pu­tea re­a­li­za di­fe­ri­te ti­puri de am­bia­nță, în fun­cție de mo­men­tul zi­lei și ac­ti­vi­ta­tea des­fășu­ra­tă. Lu­mi­na de atmosferă se obți­ne prin lăm­pi sus­pen­da­te, vei­o­ze, lam­pa­da­re, apli­ce sau spo­turi.

Du­pă ce cri­te­rii es­te re­co­man­dat să ale­gi cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat?

Pen­tru a ale­ge cor­pu­ri­le de ilu­mi­nat, se pun mul­te între­bări. Ca­re es­te fun­cția prin­ci­pa­lă a încă­pe­rii? Ca­me­ra va fi fo­lo­si­tă și pen­tru alte ac­ti­vi­tăți? Ci­ne o va fo­lo­si? Cum va fi de­co­ra­tă încă­pe­rea? Ce di­men­si­u­ne are? Ce pro­po­rții au cor­pu­ri­le de mo­bi­li­er? Va fi se­pa­ra­tă în mai mul­te zo­ne? Ce înă­lți­me are pla­fo­nul? Are spați­ul ele­men­te ar­hi­tec­tu­ra­le in­te­re­san­te, ca­re me­ri­tă pu­se în va­loa­re?

Și, pen­tru că am me­nți­o­nat de mo­da be­cu­ri­lor sus­pen­da­te pe post de vei­o­ze, la ce înă­lți­me se mon­te­a­ză aces­tea?

Se re­co­man­dă lă­sa­rea unui spațiu de mi­ni­mum 30 cm între nop­ti­e­ră și bec, pen­tru a pu­tea fo­lo­si fă­ră pro­ble­me nop­ti­e­ra. Da­că obișnu­iți să ți­neți mul­te că­rți sau ra­me foto, dis­ta­nța poa­te fi mai ma­re. Nu ui­tați de in­sta­la­rea unui va­ria­tor pen­tru re­gla­rea lu­mi­nii, căci vă aju­tă să cre­ați ambia­nța per­fec­tă în ca­me­ră. n

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.