SU­PRA­FEȚE VI­TRA­TE AM­PLE, STA­RE DE BI­NE GARANTATĂ

Ce poa­te fi mai plă­cut de­cât să te bu­curi de spații ge­ne­roa­se, ame­na­ja­te co­sy, ca­re pe tim­pul zi­lei sunt inun­da­te de lu­mi­na na­tu­ra­lă? Pe lângă spec­ta­co­lul ma­gic al na­tu­rii ce se dez­vă­lu­ie din­co­lo de fe­re­as­tre­le mari, be­ne­fi­ci­e­zi și de un to­nus ex­ce­lent.

Casa Lux - - Special: Lumina De Interior -

Nu sunt pu­re su­po­ziții. Exis­tă stu­dii de spe­cia­li­ta­te ca­re ates­tă că lu­mi­na na­tu­ra­lă es­te un ele­ment esen­ţial pen­tru men­ţi­ne­rea să­nă­tă­ţii şi a echi­li­bru­lui psi­hic. O ca­me­ră cu su­pra­fețe vi­tra­te am­ple es­te, așa­dar, o bi­ne­cu­vânta­re, mai ales da­că pei­sa­jul ce se des­fășoa­ră din­co­lo de fe­re­as­tră es­te unul de vis. Luând drept mo­del exem­plul ală­tu­rat, poți ale­ge su­pra­fețe vi­tra­te din par­do­se­a­lă până în pla­fon, iar spec­ta­co­lul lu­mi­nii va fi ma­gis­tral, în spe­cial da­că ai și o ca­me­ră su­fi­ci­ent de ma­re și cu o înă­lți­me am­plă. Însă nu tre­bu­ie să oco­lim ca­pi­to­lul de­za­van­ta­je ale fe­res­tre­lor mari, căci aces­tea exis­tă cu si­gu­ra­nță și tre­bu­ie avu­te în ve­de­re. Spre exem­plu, su­pra­fețe­le am­ple din sti­clă au o ra­tă ma­re de tran­sfer ter­mic, ast­fel că pot ge­ne­ra efect de se­ră va­ra sau pot fi sur­sa prin­ci­pa­lă de pi­er­de­re a căl­du­rii pe tim­pul se­zo­nu­lui re­ce. De ase­me­nea, nu es­te re­co­man­dat să ale­gi o ast­fel de so­luție da­că pi­ve­liștea de ca­re be­ne­fi­ci­e­zi nu es­te una toc­mai ofer­tan­tă sau da­că nu ai in­ti­mi­ta­tea pe ca­re ne-o do­rim cu toții în căl­du­ra pro­pri­u­lui că­min. ■

Par­che­tul din ima­gi­ne fa­ce par­te din co­le­cția Meis­ter De­sign și es­te dis­po­ni­bil pe si­te-ul www.meis­ter.com. ro, un­de gă­sești o ga­mă va­ria­tă de mo­de­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.