UN AER MAI CURAT, O LOCUINȚĂ SĂ­NĂ­TOA­SĂ

Să­nă­ta­tea ta și cea a ca­sei ta­le de­pind foar­te mult de ca­li­ta­tea ae­ru­lui din in­te­ri­or. Es­te greu să ai în ca­me­re un aer ca la mun­te, dar poți mă­car să eli­mini cea mai ma­re par­te a im­pu­ri­tăți­lor din el cu apa­ra­te spe­cia­le și cu mă­suri și obi­cei­uri sim­ple.

Casa Lux - - Dosar Casa Lux -

1

Ae­rul pe ca­re îl res­pi­răm în orașe­le aglo­me­ra­te es­te po­luat în ma­re mă­su­ră, dar nu-ți fa­ce ilu­zii că cel din in­te­ri­o­rul ca­sei ta­le es­te mult mai bun. Co­nți­nu­tul aces­tu­ia în aler­geni, bac­te­rii, mu­ce­gai sau ci­u­perci es­te, po­tri­vit spe­cia­liști­lor, de­se­ori mai ma­re de­cât cel de afa­ră. Ae­ri­si­rea și ven­ti­la­rea în mod re­gu­lat ar fi so­luția cea mai co­mo­dă, mai ales că ven­ti­la­rea con­stan­tă a fost mult re­du­să prin izo­la­rea pe­reți­lor cu po­lis­ti­ren și răs­pândi­rea fe­res­tre­lor ter­moi­zo­lan­te. Din pă­ca­te, aces­te mi­ni­me mă­suri sunt mai greu de re­a­li­zat când tem­pe­ra­tu­ri­le ex­te­ri­oa­re sunt ex­tre­me (în toi­ul ve­rii sau iar­na). Ce alter­na­ti­ve am avea? Cel mai co­mod ar fi să cum­peri și să fo­lo­sești un pu­ri­fi­ca­tor elec­tric de aer sau să ale­gi un apa­rat de aer con­diți­o­nat de ul­ti­mă ge­ne­rație, echi­pat cu fun­cții de pu­ri­fi­ca­re și io­ni­za­re a ae­ru­lui. Mul­te alte so­luții, mai sim­ple sau mai so­fis­ti­ca­te, îți stau la dis­po­ziție.

2

Una din­tre ce­le mai efi­ci­en­te și comode me­to­de de pu­ri­fi­ca­re a ae­ru­lui es­te fo­lo­si­rea unui pu­ri­fi­ca­tor elec­tric. Es­te un apa­rat de mici di­men­si­uni, al că­rui prin­ci­piu de acți­u­ne es­te ase­mă­nă­tor cu al unui as­pi­ra­tor sau al unei ho­te. Ae­rul vi­ciat și încăr­cat cu im­pu­ri­tăți din ca­să es­te ab­sor­bit/as­pi­rat, tre­cut apoi prin­tr-un sis­tem performant de fil­tre și tra­tat – prin fil­tra­re, even­tual io­ni­za­re, îmbu­nă­tăți­rea umi­di­tății etc. Ai nea­pă­rat ne­voie de apa­ra­te echi­pa­te cu fil­tre per­for­man­te tip HEPA, ce rețin, aproa­pe în între­gi­me, par­ti­cu­le­le no­ci­ve din aer cu di­men­si­uni de până la 0,3 mm. Ală­turi de aces­tea, la apa­ra­te­le ul­tra­per­for­man­te sis­te­mul de fil­tra­re in­clu­de fil­tre elec­tros­ta­ti­ce ca­re ab­sorb pra­ful și po­le­nul, fil­tre ca­ta­li­za­toa­re ce eli­mi­nă mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te și des­com­pun po­lua­nții chi­mici etc. Une­le mo­de­le pot di­fu­za în aer un mi­ros plă­cut, prin emi­sie de ae­ro­so­li obți­nuți din pro­du­se eco­lo­gi­ce de aro­ma­ti­za­re. La fel, exis­tă ver­si­uni ca­re re­a­li­ze­a­ză io­ni­za­rea ae­ru­lui, adi­că spo­resc con­cen­trația de ioni ne­ga­ti­vi, be­ne­fici pen­tru res­pi­rație și sta­rea de să­nă­ta­te.

Tra­ta­rea ae­ru­lui din in­te­ri­oa­re es­te im­por­tan­tă mai ales pen­tru per­soa­ne­le cu afe­cți­uni ale căi­lor res­pi­ra­to­rii. Aces­to­ra li se re­co­man­dă cu­re în sa­li­ne na­tu­ra­le sau ar­ti­fi­cia­le. Da­că a ame­na­ja o ca­me­ră cu pe­reți din sa­re pre­su­pu­ne in­ves­tiții mai mari, mult mai sim­plu și eco­no­mic ar fi să fo­lo­sești apa­ra­te cu aer sa­lin, lăm­pi cu sa­re sau blo­curi de sa­re din sa­li­ne na­tu­ra­le.

3

La ale­ge­rea pu­ri­fi­ca­to­ru­lui, pri­mul cri­te­riu îl re­pre­zin­tă per­for­ma­nța apa­ra­tu­lui și ca­rac­te­ris­ti­ci­le sis­te­mu­lui de fil­tra­re. Apoi tre­bu­ie să iei în cal­cul su­pra­fața/vo­lu­mul ca­re îi vor fi des­ti­na­te pen­tru acți­u­ne, ast­fel încât să cum­peri un mo­del cu pu­te­re bi­ne adap­ta­tă ne­voi­lor ta­le. Ve­ri­fi­că și ni­ve­lul de zgo­mot, mai ales da­că va fi pla­sat în ca­me­ra co­pi­i­lor sau în pre­aj­ma per­soa­ne­lor foar­te sen­si­bi­le. Ală­turi de ca­pa­ci­ta­tea de fil­tra­re a ae­ru­lui, es­te foar­te im­por­tan­tă și cea de io­ni­za­re, adi­că de di­fu­za­re a io­ni­lor ne­ga­ti­vi. Pe lângă pu­ri­fi­ca­toa­re, poți gă­si fun­cții si­mi­la­re și în do­ta­rea ce­lor mai noi mo­de­le de apa­ra­te de aer con­diți­o­nat. De ace­ea, când vei schim­ba apa­ra­tul, îndre­ap­tă-ți ate­nția că­tre un apa­rat echi­pat cu io­ni­zor, ca­re re­a­li­ze­a­ză o de­zin­fe­cție a ae­ru­lui și eli­be­re­a­ză ioni ne­ga­ti­vi și po­zi­ti­vi în fun­cție de sta­rea ae­ru­lui in­te­ri­or. Din­tre ce­le­lal­te apa­ra­te elec­tro­cas­ni­ce, cu impact asu­pra ca­li­tății ae­ru­lui, ar tre­bui să acor­dăm o ma­re ate­nție și as­pi­ra­toa­re­lor, pre­cum și ho­te­lor.

4Pe lângă ale­ge­rea unor apa­ra­te cu dotări tot mai so­fis­ti­ca­te, avem la înde­mână nu­me­roa­se mă­suri sim­ple pen­tru o bu­nă ca­li­ta­te a ae­ru­lui în in­te­ri­oa­re. Una din­tre ele ar fi ae­ri­si­rea cât mai frec­ven­tă pen­tru împros­pă­ta­rea ae­ru­lui și ven­ti­la­re. Apoi, pe­ri­o­dic, es­te obli­ga­to­riu ca sis­te­me­le de fil­tra­re de la apa­ra­te (ce­le de aer con­diți­o­nat, ae­ro­ter­me, as­pi­ra­toa­re) să fie cu­răța­te și even­tual înlo­cu­i­te con­form re­co­man­dă­ri­lor pro­du­că­to­ru­lui. Mi­ze­a­ză pe sa­re, ca mi­ne­ral ca­pa­bil să io­ni­ze­ze mu­lțu­mi­tor ae­rul, și ale­ge lăm­pi cu sa­re sau apa­ra­te de fil­tra­re ba­za­te pe pro­pri­e­tăți­le să­rii. La re­no­vări și bri­co­la­je, ale­ge me­reu vop­se­le și la­curi eco­lo­gi­ce, fă­ră com­puși chi­mici vo­la­ti­li, pre­fe­ra­bil pe ba­ză de sub­sta­nțe na­tu­ra­le. De ase­me­nea, cu­răță su­pra­fețe­le cu pro­du­se ba­za­te pe in­gre­di­en­te na­tu­ra­le. Da­că do­rești un aer împros­pă­tat na­tu­ral, fo­lo­sește ulei­uri ese­nția­le, cu ca­re poți fa­ce di­ver­se com­bi­nații, în ames­tec cu apă, oțet, pe ca­re le poți pul­ve­ri­za apoi în ca­me­re. ■

În pa­ra­lel cu fo­lo­si­rea unor apa­ra­te spe­cial con­ce­pu­te pen­tru fil­tra­rea și pu­ri­fi­ca­rea ae­ru­lui, poți fa­ce foar­te mult cu mij­loa­ce sim­ple. Gă­sește loc pen­tru plan­te în aproa­pe ori­ce încă­pe­re, ae­ri­sește spați­i­le cât poți de des, fo­lo­sește ulei­uri ese­nția­le de plan­te, prin pul­ve­ri­za­re fi­nă, și ma­te­ria­le de re­no­va­re re­a­li­za­te din com­puși na­tu­ra­li.

Pro­fi­tă de un aer eli­be­rat de im­pu­ri­tăți cu aju­to­rul pu­ri­fi­ca­to­ru­lui de aer cu teh­no­lo­gie Stre­a­mer mo­del Dai­kin MC70L. Es­te com­pact, ușor, si­le­nți­os (16 db) și are un de­bit de aer de până la 420 mc/oră. L 40 x l 24 x h 57,6 cm • 1.819 lei • www.ba­da­bum.ro

Vrei un apa­rat de pu­ri­fi­ca­re cu mai mul­te fun­cții și uti­li­zări? În ofer­ta Dy­son vei gă­si acest apa­rat, ca­re es­te si­mul­tan un pu­ri­fi­ca­tor de aer, o ae­ro­ter­mă și un ven­ti­la­tor fă­ră eli­ce. Dy­son HP00 Pu­re Hot&cool dis­pu­ne de teh­no­lo­gii de pu­ri­fi­ca­re de ul­ti­mă oră, un de­sign fu­tu­rist și fil­tre per­for­man­te. Dia­me­tru 22 x h 63 cm • 2.199,90 lei www.dy­son.com.ro

Pen­tru cei cu sen­si­bi­li­tăți ale apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor, Sa­lin 2 es­te un dis­po­zi­tiv me­di­cal de ma­re aju­tor. Asi­gu­ră tra­ta­rea ae­ru­lui din­tr-un spațiu închis cu vo­lum de 35-40 mc, fun­cți­o­nea­ză si­le­nți­os și nu pro­du­ce fe­no­me­ne de co­ro­zi­u­ne în zo­na de uti­li­za­re. L 13,5 x l 10,5 x h 14,5 cm • 158 lei • www.aer-sa­lin.ro

Pu­ri­fi­că ae­rul și asi­gu­ră umi­di­ta­tea op­ti­mă: Cle­an Air Opti­ma CA807 es­te un apa­rat 2 în 1, util pen­tru toa­te ano­tim­pu­ri­le. L 39 x l 23,8 x h 44,4 cm 1.899 lei ale­coair.ro

Dis­pu­ne de teh­no­lo­gii ino­va­toa­re, cum ar fi Ae­ra­sen­se, ca­re poa­te de­tec­ta par­ti­cu­le­le no­ci­ve ex­trem de mici, in­clu­siv cei mai frec­venți aler­geni din aer. Pu­ri­fi­ca­to­rul Phi­lips AC2887/10 eli­mi­nă efi­ci­ent până la 99,9% din bac­te­rii și vi­ru­suri, în ma­xi­mum o ju­mă­ta­te de oră, grație fil­tru­lui Na­no­pro­tect. L 35,9 x l 24 x h 55,8 cm • 1.280,90 lei • www.altex.ro

Un apa­rat de aer con­diți­o­natdo­tat cu fun­cție de io­ni­za­re a ae­ru­lui es­te so­luția ide­a­lă pen­tru con­fort ter­mic du­blat de me­nți­ne­rea unei ca­li­tăți ri­di­ca­te a ae­ru­lui. In­di­fe­rent de ti­pul de apa­rat, nu ui­ta să cu­reți sau să înlo­cu­i­ești fil­tre­le con­form in­di­cați­i­lor de pro­dus.

Apa­ra­te­le cu dotări2 în 1 sunt foar­te prac­ti­ce și efi­ci­en­te. În ace­as­tă ca­te­go­rie se înscrie și mo­de­lul Uru­ru - MCK75J, brand Dai­kin, ce asi­gu­ră umi­di­fi­ca­rea și pu­ri­fi­ca­rea ae­ru­lui. Efi­ci­e­nța înal­tă la pu­ri­fi­ca­re es­te garantată prin teh­no­lo­gia Dai­kin Flash Stre­a­mer.L 39,5 x l 26,8 x h 59 cm 2.489,99 lei www.cli­ma­ti­co.ro

Iar­na, ae­rul mai us­cat

din ca­me­ra be­be­lușu­lui are ne­voie de un plus de umi­di­ta­te. Îl asi­gu­ră umi­di­fi­ca­to­rul Phi­lips HU4813/10, op­tim pen­tru su­pra­fețe sub 44 mp. Dia­me­tru 24,9 x h 33,9 cm • 671,99 lei • www.evo­mag.ro

E un gad­get ca­re răs­pândește ră­coa­re și aer curat în ju­rul lui. Pu­ri­fi­ca­to­rul de aer por­ta­bil Eva­li­ght 1000 are și fun­cție de de­zu­mi­di­fi­ca­re și es­te au­to­nom. L 17 x l 17 x l 17 cm • 1.149 lei www.emag.ro

O mi­ni­sa­li­nă la ti­ne aca­să – es­te sen­zația pe ca­re ți-o ofe­ră apa­ra­tul Sa­lin Plus, ca­re dis­pu­ne de un bloc fil­trant cu sa­re ma­si­vă. Asi­gu­ră tra­ta­rea și pu­ri­fi­ca­rea ae­ru­lui în spații cu vo­lum de până la 150 mc (su­pra­fețe de până la 50 mp). L 13,5 x l 10,5 x h 14,5 cm • 434,90 lei • www.emag.ro

Fo­lo­si­rea ulei­u­ri­lor ese­nția­le din plan­te es­te una din­tre me­to­de­le tra­diți­o­na­le și eco de tra­ta­re a ae­ru­lui. Uti­li­ze­a­ză-le în di­ver­se com­bi­nații sim­ple și pul­ve­ri­ze­a­ză ames­te­cul cu un aro­ma­ti­za­tor elec­tric sau cu ba­te­rii. Da­că adori lu­mână­ri­le de atmosferă, evi­tă-le pe ce­le cu pa­ra­fi­nă și ale­ge doar mo­de­le din ce­a­ră na­tu­ra­lă.

Mo­de­le­le ce­le mai re­cen­te ale apa­ra­te­lor de aer con­diți­o­nat sunt echi­pa­te cu fil­tre ul­tra­per­for­man­te și cu io­ni­za­toa­re ce pu­ri­fi­că ae­rul din ca­me­re. Un bun exem­plu es­te Artcool AM12BP de la LG, cu fun­cții de ul­ti­mă ge­ne­rație și de­sign de top. L 82 x l 19,2 x h 30,8 cm • 3.699 lei • www.lgshop.ro

Di­fu­zo­rul cu ul­tra­su­ne­te DOTERRA Pe­tal Dif­fu­ser dis­pu­ne de o teh­no­lo­gie ca­re eli­be­re­a­ză în aer nu­tri­e­nții din ulei­u­ri­le ese­nția­le de plan­te, sub for­mă de ae­ro­so­li. Aceștia vor ră­mâne sus­pen­dați în aer câte­va ore și ast­fel vor dis­tru­ge mi­croor­ga­nis­me­le și vor împros­pă­ta ae­rul. Dia­me­tru 14,5 x h 13,5 cm 341,50 lei • www.emag.ro

Un con­trol op­tim al umi­di­tății din aer poți obți­ne cu de­zu­mi­di­fi­ca­to­rul Ro­wen­ta Inten­se Dry Con­trol. În ace­lași timp, sis­te­mul spe­cial de fil­tra­re pe ba­ză de ioni de argint, cu pro­pri­e­tăți an­ti­bac­te­ri­e­ne, ofe­ră o pro­te­cție su­pli­men­ta­ră pen­tru să­nă­ta­tea ta.L 22 x l 10 x h 40 cm • 991 lei • www.altex.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.