SPAŢII ÎN COMUNIUNE CU GRĂDINA

O încă­pe­re închi­să cu pe­re­ţi tran­spa­ren­ţi ne poa­te oferi un re­gim ter­mic agre­a­bil şi ilu­zia că stăm afa­ră chiar și pe tim­pul ier­nii. Iar o ame­na­ja­re ju­di­ci­os gândi­tă, dar și câte­va sur­se de încăl­zi­re efi­ci­en­te vor fa­ce ca acest loc să fie lo­cul ide­al de r

Casa Lux - - Grădini -

Când vi­ne fri­gul, ori­cât ar fi de îmbi­e­tor in­te­ri­o­rul ca­sei, da­că iu­beş­ti spa­ţi­i­le des­chi­se şi grădina ta fru­moa­să, îți pa­re rău că nu-ţi mai po­ţi pe­tre­ce tim­pul afa­ră. O con­struc­ţie cu pe­re­ţi din sti­clă (fie că es­te o te­ra­să le­ga­tă de ca­să, fie un pa­vi­li­on de gră­di­nă) şi un sis­tem de încăl­zi­re efi­ci­ent re­pre­zin­tă o so­lu­ţie ca­re te poa­te mul­ţu­mi pe de­plin. Ast­fel de con­struc­ţii pot fi fo­lo­si­te în ori­ce ano­timp şi pe ori­ce vre­me ca lo­curi de odih­nă, de luat ma­sa, de băut ca­fe­aua, de re­ve­rie în sin­gu­ră­ta­te sau de pe­tre­ceri cu cei dra­gi… In­di­fe­rent da­că op­te­zi pen­tru un de­sign cu aer nos­tal­gic sau pen­tru unul mo­dern, ale­ge­rea proi­ec­tu­lui şi ca­li­ta­tea exe­cu­ţi­ei sunt esen­ţia­le. Exem­ple­le noas­tre au fost ale­se pen­tru a-ţi su­ge­ra câte­va idei de ame­na­ja­re şi de mo­bi­la­re bu­ne de ur­mat. Una din­tre ele ar fi re­a­li­za­rea unui aco­pe­riş tran­spa­rent prin ca­re să po­ţi ve­dea ce­rul se­nin sau înste­lat, alta – exis­ten­ţa unui sis­tem de încăl­zi­re în par­do­se­a­lă sau a unui şe­mi­neu. Ale­ge o cu­loa­re neu­tră, dis­cre­tă, pen­tru pe­re­ţii şi pla­fo­nul din sti­clă. Fie că pre­feri sti­lul cla­sic, fie pe cel mo­dern, re­gu­la tre­bu­ie să fie ace­e­ași: ale­ge mo­bi­li­er de bu­nă ca­li­ta­te. Ai gri­jă ca afa­ră să ai în apro­pi­e­re cât mai mul­te plan­te veş­nic ver­zi şi înve­se­leş­te atmos­fe­ra şi cu une­le din­tre ce­le de in­te­ri­or. ■

SENZAŢIA DE CONTINUITATE fi­re­as­că a te­ra­sei cu grădina e da­to­ra­tă atât pe­re­ţi­lor ca­re nu sunt o ba­ri­e­ră în ca­lea pri­vi­rii, cât şi plan­te­lor de in­te­ri­or.

ELEGANŢA ve­ran­dei nu dis­to­nea­ză cu na­tu­ra din jur, dim­po­tri­vă, e pu­să în va­loa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.