PLATFORMĂ ON­LI­NE

Casa Lux - - Evenimente -

Knauf Insu­la­ti­on, unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe piața ma­te­ria­le­lor izo­lan­te, ală­turi de alți li­deri din in­dus­tria con­stru­cți­i­lor, a lan­sat re­cent man­sar­da-mea.ro, o platformă on­li­ne un­de se re­gă­sesc ce­le mai per­for­man­te so­luții și sfa­turi de spe­cia­li­ta­te pen­tru ame­na­ja­rea unei man­sar­de. Iniția­ti­va es­te me­ni­tă să vi­nă în spri­ji­nul proi­ec­te­lor in­di­vi­dua­le, în pro­ce­sul de tran­sfor­ma­re sau de con­stru­cție a unui ast­fel de spațiu, prin pre­zen­ta­rea unor in­for­mații com­ple­te des­pre toa­te pro­du­se­le și so­luți­i­le ne­ce­sa­re în acest sens.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.