ACT DE CARITATE

Casa Lux - - Evenimente -

Aris­ton Ther­mo Ro­mânia, li­de­rul pi­eței lo­ca­le de cen­tra­le ter­mi­ce și boi­le­re elec­tri­ce, a do­nat pes­te 400 de boi­le­re de ul­ti­mă ge­ne­rație că­tre 250 de in­sti­tuții de învăță­mânt, că­mi­ne de bă­trâni și cen­tre de re­cu­pe­ra­re me­di­ca­lă, ofe­rind ast­fel ac­ces la apă cal­dă pen­tru cca 32.000 de ro­mâni. Ace­as­tă iniția­ti­vă vi­ne în con­tex­tul des­fășu­ră­rii pe plan glo­bal a proi­ec­tu­lui Aris­ton Com­fort Chal­len­ge, prin ca­re com­pa­nia își pro­pu­ne să du­că con­for­tul chiar și în lo­cu­ri­le în ca­re aces­ta pa­re im­po­si­bil de atins. Cam­pa­nia se bu­cu­ră și de spri­ji­nul a trei spor­ti­vi de an­du­ra­nță Alex Gă­van, Avram Ian­cu și Andrei

Roșu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.