ESPRESSOR PERFORMANT

Casa Lux - - Evenimente -

Mi­e­le a lan­sat CM 7750 Cof­fee Se­lect, un espressor cu trei re­ci­pi­en­te di­fe­ri­te, cu ca­pa­ci­ta­te de 210, 180 și, res­pec­tiv, 150 de gra­me, ce pot fi um­plu­te cu tot atâtea ti­puri di­fe­ri­te de boa­be de ca­fea. Prin sim­pla apă­sa­re a unui bu­ton, fun­cția Cof­fe­e­se­lect tran­sfe­ră boa­be­le se­lec­ta­te într-o râșniță co­ni­că, din oțel ino­xi­da­bil, am­pla­sa­tă exact dea­su­pra uni­tății de pre­pa­ra­re. Ast­fel, fi­e­ca­re ca­fea va be­ne­fi­cia de ace­e­ași aro­mă proas­pă­tă. În acest fel sunt aco­pe­ri­te toa­te gus­tu­ri­le și ale­ge­ri­le din­tr-o fa­mi­lie, pen­tru că ce­le trei re­ci­pi­en­te pot fi um­plu­te cu boa­be pen­tru es­pres­so, ca­fe cre­ma și fă­ră co­fei­nă, de exem­plu. Cli­e­nții ca­re achi­zi­ţi­o­nea­ză CM 7750 au la dis­po­ziție un grad de per­so­na­li­za­re im­pre­si­o­nant: 16 spe­cia­li­tă­ţi de ca­fea sunt dis­po­ni­bi­le la atin­ge­rea unui sin­gur bu­ton, pre­cum Cof­fee Cre­ma, Es­pres­so, Cap­puc­ci­no, Lat­te Mac­chia­to sau Long Black, în timp ce apa­ra­tul poa­te sto­ca până la 10 pro­fi­luri di­fe­ri­te de uti­li­za­tori. Toa­te mo­de­le­le din se­ria CM7 vin cu Wi­fi in­te­grat, ast­fel că uti­li­za­to­rii pot co­man­da, prin in­ter­me­di­ul unei apli­cații de smar­tpho­ne, pre­pa­ra­rea unei ca­fe­le încă di­nain­te de a co­bo­rî din pat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.