10 ANI

cu Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Tra­ve­ler Ro­mânia

Casa Lux - - Baie - – Că­tă­lin Gru­ia, re­dac­tor-șef

Nu știu câți din­tre voi ați avut cu­ri­o­zi­ta­tea să vă ui­tați pe ci­fre­le de vânzări pu­bli­ca­te în BRAT. Sun­tem de de­par­te cea mai bu­nă re­vis­tă de că­lă­to­rii de pe piață, cu ci­fre be­ton, cu ci­ti­tori fi­de­li, cu par­te­neri și pri­e­teni ca­re ne sunt ală­turi și la bi­ne, și la rău. Dar lu­cru­ri­le nu așa au stat de la înce­put…

Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Tra­ve­ler

a venit în Ro­mânia în 2008, cam în ace­lași timp cu cri­za. Și când stan­dar­de­le de ca­li­ta­te ră­mân foar­te sus, dar nu mai ai cu­fe­re­le pli­ne cu aur să cum­peri cei mai buni spa­da­sini, atunci ești ne­voit să le câști­gi ini­ma. Așa am înce­put pri­me­le nu­me­re din NGT – cu bani puțini și en­tu­ziasm cât cu­prin­de, lu­crat de aca­să sau de pe te­ren, în re­gim de fre­e­lan­cing. Îmi aduc amin­te de re­vis­ta din ace­le tim­puri – ca de un be­be­luș – ți­nu­tă în brațe și în ini­mă de o mână de oa­meni, ca­re au hră­nit-o cu pa­si­u­nea și de­di­ca­rea lor. Lor li se da­to­re­a­ză as­cen­si­u­nea de azi a re­vis­tei. Și sunt foar­te fe­ri­cit că într-o se­a­ră de grație din noi­em­brie am pu­tut adu­na și aplau­da la sce­nă des­chi­să pe 10 din­tre cei mai stră­lu­ciți co­la­bo­ra­tori ai noștri, că­ro­ra Tra­ve­ler le da­to­re­a­ză pa­gi­ni­le sa­le ce­le mai bu­ne.

Oa­meni fru­moși, voie bu­nă, pre­mii pen­tru ar­ti­co­le de su­flet, sur­pri­ze, mu­zi­că și dans, vi­se de că­lă­to­rie, des­ti­nații cal­de.

Ani­ver­sa­rea unui de­ce­niu de Tra­ve­ler în Ro­mânia a tran­sfor­mat o se­a­ră mo­ho­râtă de ma­rți într-una cal­dă, lu­mi­noa­să, me­mo­ra­bi­lă.

I-am înă­lțat la gra­dul de Ca­va­ler al Che­na­ru­lui Gal­ben pe au­to­rii ce­lor mai bu­ne 10 re­por­ta­je din is­to­ria re­vis­tei NG Tra­ve­ler Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.