IN­FOR­MAȚII UTILE

Casa Lux - - VacanȚe În Toată Lumea -

CUM AJUNGI? La Sölden se poa­te ajun­ge cu mași­na, cu avi­o­nul și cu tre­nul. Cel mai apro­piat ae­ro­port es­te Innsbruck și cea mai apro­pia­tă ga­ră es­te Ötztal Bah­nhof. Exis­tă tran­sfer di­rect de la ae­ro­por­turi și de la ga­ră. COSTUL BILETELOR Un bi­let pen­tru adu­lți la mu­zeul James Bond cos­tă 22 eu­ro. Ti­ne­rii plă­tesc 17 eu­ro, iar co­pi­ii – 12 eu­ro. Un bi­let de tren com­bi­nat cu intra­rea la mu­zeu cos­tă 54 eu­ro pen­tru adu­lți, 49 eu­ro pen­tru ti­neri și 30 eu­ro pen­tru co­pii. Bi­le­te­le se pot co­man­da on­li­ne. URCAREA CU GAIS­LA­CHKO­GLBAHN Pen­tru urcarea cu te­le­fe­ri­cul I + II es­te ne­ce­sar un bi­let gen Ski­pass sau Ötztal Card. Pen­tru te­le­fe­ric es­te va­la­bil și un bi­let com­bi­nat (te­le­fe­ric + in­tra­re la mu­zeu). Mu­zeul nu es­te încăl­zit!

Spați­ul aces­ta re­pre­zin­tă o co­la­bo­ra­re între di­rec­to­rul de cre­ație Ne­al Cal­low și echi­pa Opti­mist Inc., sub con­du­ce­rea lui Ti­no Scha­e­dler. Re­zul­ta­tul es­te un uni­vers cu­prin­ză­tor, in­te­rac­tiv și plin de ex­pe­ri­e­nțe, în ca­re vi­zi­ta­to­rii se scu­fun­dă cu toa­te si­mțu­ri­le.

Vi­zi­ta­to­rii fac o că­lă­to­rie în uni­ver­sul ga­le­ri­i­lor in­te­rac­ti­ve și hi­gh-te­ch ale mu­zeu­lui. Sce­ne­le se re­fe­ră la com­po­nen­te­le cla­si­ce ale fil­me­lor James Bond.

007 ELEMENTS se con­cen­tre­a­ză pe „Spec­tre“și pe sce­ne­le ca­re au fost re­a­li­za­te în Sölden, dar ex­pu­ne și sec­vențe din ce­le­lal­te fil­me ale se­ri­ei.

Schița ara­tă dis­ta­nțe­le între di­fe­ri­te­le ae­ro­por­turi din Aus­tria, Ger­ma­nia, Ita­lia și Elveția și Sölden. Sölden, una din­tre ce­le mai mari re­gi­uni de schi din Aus­tria, ofe­ră do­uă zo­ne de schi gla­cia­re, trei mu­nți schia­bi­li, cu înă­lți­mi de pes­te 3.000 m, 146 km de pis­te și ză­pa­dă garantată din oc­tom­brie până în mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.