Stu­diu de piață

Casa Lux - - Evenimente -

RE/MAX Ro­mânia, în par­te­ne­riat cu Imo­bi­lia­re.ro, a re­a­li­zat un stu­diu des­pre piața imo­bi­lia­ră, ca­re evi­de­nția­ză ce­le mai im­por­tan­te ten­di­nțe și pro­vo­cări din 2018, pre­cum și per­spec­ti­ve­le anu­lui vi­i­tor. Po­tri­vit stu­di­u­lui, fac­to­rii cu in­flue­nță ma­jo­ră asu­pra pi­eței imo­bi­lia­re au­toh­to­ne în 2018 au fost evo­luția ROBOR și crește­rea ce­re­rii și a prețu­ri­lor. Ce­re­rea de lo­cu­i­nțe es­te în con­ti­nuă crește­re, fapt con­fir­mat și de crește­rea so­li­ci­tă­ri­lor pen­tru au­to­ri­zații de con­stru­i­re – în pri­me­le 7 luni ale anu­lui au fost eli­be­ra­te 24.950 de au­to­ri­zații pen­tru clă­diri re­zi­de­nția­le, în crește­re cu 7,6% față de pri­me­le șap­te luni ale anu­lui pre­ce­dent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.