Sti­clă ar­hi­tec­tu­ra­lă

Casa Lux - - Evenimente -

Guar­dian Glass Eu­ro­pe lan­se­a­ză Se­lec­to­rul de Pro­du­se on­li­ne, ca­re per­mi­te cli­e­nți­lor să gă­se­as­că ra­pid cel mai po­tri­vit pro­dus Guar­dian Glass pen­tru proi­ec­tul lor, in­di­fe­rent de apli­cația, as­pec­tul sau ce­ri­nțe­le de per­for­ma­nță ne­ce­sa­re. De reți­nut și că Guar­dian Glass va pre­zen­ta ul­ti­me­le sa­le ino­vații, in­clu­siv o no­uă so­luție de um­bri­re di­na­mi­că, la BAU

(14-19 ianuarie 2019 - München). Pen­tru mai mul­te in­for­mații sau pen­tru a sta­bi­li o întâlni­re cu un ex­pert Guar­dian Glass pe du­ra­ta eveni­men­tu­lui, pu­teți vi­zi­ta http://www.guar­dia­nat­bau.com/.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.