DES­PRE APAR­TA­MENT

Casa Lux - - Case & Idei -

Un­de se află: într-un an­sam­blu re­zi­de­nțial po­ziți­o­nat în zo­na de nord a Ca­pi­ta­lei Lo­ca­tari: un tânăr cu­plu, împreu­nă cu băi­ețe­lul lor de doar câte­va luni Su­pra­fețe: apar­ta­men­tul are trei ca­me­re și se des­fășoa­ră pe 100 mp. Exis­tă o bu­că­tă­rie des­chi­să că­tre zo­na de zi cu di­ning, do­uă dor­mi­toa­re și do­uă băi.

Ame­na­ja­re: de­sig­ne­rul Ana Co­ra­le­vici a con­tu­rat o ame­na­ja­re con­tem­po­ra­nă, cu in­flue­nțe asia­ti­ce, la do­ri­nța pro­pri­e­ta­ri­lor, ca­re sunt foar­te atrași de cul­tu­ra din Asia.

Pro­vo­cări: chiar da­că lu­cra­rea a fost una mai com­ple­xă, având în ve­de­re că a pre­sus­pus mo­di­fi­cări ale in­sta­lați­i­lor elec­tri­ce și sa­ni­ta­re, to­tul a de­curs fă­ră vreo pro­ble­mă ma­jo­ră, da­to­ri­tă echi­pei de pro­fe­si­o­niști cu ca­re s-a co­la­bo­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.